Hlavní navigace

Klasifikace Elektrokardiogramu (EKG) - díl druhý

2. 2. 2024 0:00 Jiří Raška

Tento článek navazuje na předchozí: Klasifikace Elektrokardiogramu (EKG) – díl první.

Modelování samostatných datových sad

Co ode mně můžete v této kapitole očekávat?

Nejdříve se budu zabývat modely pro každou vstupní sadu (X, Y a S) samostatně. V případě datové sady X to budou plně propojené neuronové vrstvy. U datové sady Y, jak již vyplývá z podstaty EKG křivek, to budou 1D konvoluční sítě. No a v případě datové sady S pak oddělené 2D konvoluční vrstvy pro každý svod zvláště.

Dále se pak pokusím propojit tyto modely dohromady s cílem zlepšení celkových výsledků klasifikačního modelu.

Dříve, než se pustím do samostatných modelů, potřebuji si připravit nějaké funkce pro vyhodnocování výsledků:

In [19]:


def model_quality_reporting(test, pred, *, model_name='model', labels=("NORM", "MI", "STTC", "CD", "HYP")):

  def print_confusion_matrix(confusion_matrix, axes, class_label, class_names, fontsize=14):
    df_cm = pd.DataFrame(confusion_matrix, index=class_names, columns=class_names)
    try:
      heatmap = sns.heatmap(df_cm, annot=True, fmt="d", cbar=False, ax=axes)
    except ValueError:
      raise ValueError("Confusion matrix values must be integers.")
    heatmap.yaxis.set_ticklabels(heatmap.yaxis.get_ticklabels(), rotation=0, ha='right', fontsize=fontsize)
    heatmap.xaxis.set_ticklabels(heatmap.xaxis.get_ticklabels(), rotation=45, ha='right', fontsize=fontsize)
    axes.set_ylabel('True label')
    axes.set_xlabel('Predicted label')
    axes.set_title("Class - " + class_label)

  fig, ax = plt.subplots(1, 5, figsize=(16, 3))

  for axes, cfs_matrix, label in zip(ax.flatten(), sklearn.metrics.multilabel_confusion_matrix(test, pred), labels):
    print_confusion_matrix(cfs_matrix, axes, label, ["N", "Y"])

  fig.tight_layout()
  plt.show()

  print(sklearn.metrics.classification_report(test, pred, target_names=labels, zero_division=0))

  m = sklearn.metrics.classification_report(test, pred, target_names=labels, output_dict=True, zero_division=False)
  m = {(model_name, k): m[k] for k in labels}
  return pd.DataFrame.from_dict(m, orient='index')

metrics = pd.DataFrame(columns=("precision", "recall", "f1-score", "support"), index=pd.MultiIndex.from_tuples([], names=('model', 'group')))

Funkcemodel_quality_report mně zajisti vykreslení tzv. confusion matrix (do překladu se pouštět nebudu). Dále bude vypsána také detailní klasifikační zpráva, kde mne budou zajímat především metriky Precision, Recall a F1-score pro všechny klasifikační třídy. No a klasifikační zpráva je také návratovou hodnotou funkce, což budu používat pro jejich uschování a finální porovnání výkonu jednotlivých modelů. Celkové výsledky se budou agregovat v proměnné metrics .

Referenční model

Ten jsem v úvodu nezmiňoval, ale vždy je dobré si nějaký udělat. Budu mít alespoň odrazový můstek pro porovnání, zda se mé modely skutečně něco naučily.

Za referenční model použiji náhodně generované třídy s pravděpodobností odpovídající zastoupení tříd v trénovací sadě Z_train .

In [20]:


Z_prob = Z_train.sum(axis=0) / Z_train.shape[0]
Z_pred = np.random.uniform(size=Z_test.shape)

for i in range(Z_pred.shape[-1]):
  Z_pred[:, i] = (Z_pred[:, i] < Z_prob[i]).astype('float64')

A nyní vyhodnocení takového modelu:

In [21]:


metrics = pd.concat([metrics.drop('REF_model', level=0, errors='ignore'), model_quality_reporting(Z_test, Z_pred, model_name='REF_model')])

__results___47_0.png


       precision  recall f1-score  support

    NORM    0.45   0.45   0.45    964
     MI    0.26   0.27   0.27    553
    STTC    0.23   0.23   0.23    523
     CD    0.20   0.20   0.20    498
     HYP    0.15   0.13   0.14    263

  micro avg    0.30   0.30   0.30   2801
  macro avg    0.26   0.26   0.26   2801
weighted avg    0.30   0.30   0.30   2801
 samples avg    0.24   0.32   0.25   2801

Z váše uvedeného je zřejmé, že model moc úspěšný v rozpoznávání není.

X model – pro metadata

Připravím si funkci pro generování modelu datové sady X:

In [22]:


def create_X_model(X, *, units=32, dropouts=0.3):

  X = keras.layers.Normalization(axis=-1, name='X_norm')(X)

  X = keras.layers.Dense(units, activation='relu', name='X_dense_1')(X)
  X = keras.layers.Dropout(dropouts, name='X_drop_1')(X)
  X = keras.layers.Dense(units, activation='relu', name='X_dense_2')(X)
  X = keras.layers.Dropout(dropouts, name='X_drop_2')(X)

  return X

Funkce vytvoří dvě plně propojené vrstvy s aktivační funkcí RELU. Doplnil jsem ještě dvě vrstvyDropout pro potlačení problému se zmenšováním gradientu (gradient descent). Toto vše ale předchází ještě jedna vrstva Normalization , která zajistí normalizaci vstupních dat podle poslední osy v datovém setu.

In [23]:


def create_model01(X_shape, Z_shape):

  X_inputs = keras.Input(X_shape[1:], name='X_inputs')

  X = create_X_model(X_inputs, units=64)
  X = keras.layers.Dense(64, activation='relu', name='Z_dense_1')(X)
  X = keras.layers.Dense(64, activation='relu', name='Z_dense_2')(X)
  X = keras.layers.Dropout(0.5, name='Z_drop_1')(X)
  outputs = keras.layers.Dense(Z_shape[-1], activation='sigmoid', name='Z_outputs')(X)

  model = keras.Model(inputs=X_inputs, outputs=outputs, name='X_model')
  return model

Celý model pak vytvořím tak, že zavolám funkcicreate_X_model a doplním výsledek o další dvě plně propojené vrstvy včetně regulace. Výstupem je pak poslední vrstva, která má počet neuronů shodný s počtem klasifikačních tříd (v mém případě je to 5). Aktivační funkcí je v tomto případě Sigmoid , takže výsledkem bude pravděpodobnost zařazení vzorku do dané skupiny (jen připomínám, že vzorek může být zařazen do více jak jedné skupiny).

Nyní již můžu model přeložit.

Za zmínku ještě stojí použití binární entropie jako loss function, tedy to, co budu optimalizovat. Jako sledované metriky budu pro trénování používat binary accuracy ,precision recall .

In [24]:


model01 = create_model01(X_train.shape, Z_train.shape)
model01.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['binary_accuracy', 'Precision', 'Recall'])
model01.summary()
Model: "X_model"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 X_inputs (InputLayer)    [(None, 7)]        0     

 X_norm (Normalization)   (None, 7)         15    

 X_dense_1 (Dense)      (None, 64)        512    

 X_drop_1 (Dropout)     (None, 64)        0     

 X_dense_2 (Dense)      (None, 64)        4160   

 X_drop_2 (Dropout)     (None, 64)        0     

 Z_dense_1 (Dense)      (None, 64)        4160   

 Z_dense_2 (Dense)      (None, 64)        4160   

 Z_drop_1 (Dropout)     (None, 64)        0     

 Z_outputs (Dense)      (None, 5)         325    

=================================================================
Total params: 13332 (52.08 KB)
Trainable params: 13317 (52.02 KB)
Non-trainable params: 15 (64.00 Byte)
_________________________________________________________________

Pro trénování budu používat early stopping, což mně zajistí zastavení trénování v okamžiku, kdy se mně začnou zhoršovat výsledky loss function na validační sadě. Váhy modelu s nejlepšími výsledky si budu průběžně schovávat do souboru tak, bych si je mohl po trénování zpětně načíst.

In [25]:


MODEL_CHECKPOINT = '/kaggle/working/model/model01.ckpt'

callbacks_list = [
  keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_binary_accuracy', patience=10),
  keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath=MODEL_CHECKPOINT, monitor='val_binary_accuracy', save_best_only=True)
]

history = model01.fit(X_train, Z_train, epochs=40, batch_size=32, callbacks=callbacks_list, validation_data=(X_valid, Z_valid))

model01 = keras.models.load_model(MODEL_CHECKPOINT)

model01.save('/kaggle/working/model/model01.keras')
Epoch 1/40
546/546 [==============================] - 10s 8ms/step - loss: 0.6957 - binary_accuracy: 0.7139 - precision: 0.3742 - recall: 0.1823 - val_loss: 0.5378 - val_binary_accuracy: 0.7691 - val_precision: 0.6978 - val_recall: 0.1705
Epoch 2/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.5456 - binary_accuracy: 0.7556 - precision: 0.6127 - recall: 0.1110 - val_loss: 0.5235 - val_binary_accuracy: 0.7668 - val_precision: 0.7261 - val_recall: 0.1409
Epoch 3/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.5307 - binary_accuracy: 0.7616 - precision: 0.6862 - recall: 0.1188 - val_loss: 0.5134 - val_binary_accuracy: 0.7689 - val_precision: 0.6845 - val_recall: 0.1780
Epoch 4/40
546/546 [==============================] - 4s 7ms/step - loss: 0.5200 - binary_accuracy: 0.7673 - precision: 0.7002 - recall: 0.1521 - val_loss: 0.5083 - val_binary_accuracy: 0.7788 - val_precision: 0.7194 - val_recall: 0.2205
Epoch 5/40
546/546 [==============================] - 4s 7ms/step - loss: 0.5092 - binary_accuracy: 0.7729 - precision: 0.7198 - recall: 0.1779 - val_loss: 0.4921 - val_binary_accuracy: 0.7808 - val_precision: 0.7412 - val_recall: 0.2187
Epoch 6/40
546/546 [==============================] - 4s 7ms/step - loss: 0.4979 - binary_accuracy: 0.7786 - precision: 0.7283 - recall: 0.2092 - val_loss: 0.4868 - val_binary_accuracy: 0.7874 - val_precision: 0.7511 - val_recall: 0.2519
Epoch 7/40
546/546 [==============================] - 4s 8ms/step - loss: 0.4883 - binary_accuracy: 0.7837 - precision: 0.7276 - recall: 0.2418 - val_loss: 0.4808 - val_binary_accuracy: 0.7919 - val_precision: 0.7225 - val_recall: 0.3018
Epoch 8/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.4826 - binary_accuracy: 0.7880 - precision: 0.7391 - recall: 0.2600 - val_loss: 0.4768 - val_binary_accuracy: 0.7915 - val_precision: 0.7258 - val_recall: 0.2965
Epoch 9/40
546/546 [==============================] - 4s 7ms/step - loss: 0.4808 - binary_accuracy: 0.7886 - precision: 0.7424 - recall: 0.2610 - val_loss: 0.4764 - val_binary_accuracy: 0.7921 - val_precision: 0.7280 - val_recall: 0.2979
Epoch 10/40
546/546 [==============================] - 4s 7ms/step - loss: 0.4798 - binary_accuracy: 0.7888 - precision: 0.7503 - recall: 0.2565 - val_loss: 0.4772 - val_binary_accuracy: 0.7929 - val_precision: 0.7445 - val_recall: 0.2890
Epoch 11/40
546/546 [==============================] - 4s 7ms/step - loss: 0.4782 - binary_accuracy: 0.7902 - precision: 0.7456 - recall: 0.2683 - val_loss: 0.4735 - val_binary_accuracy: 0.7937 - val_precision: 0.7422 - val_recall: 0.2958
Epoch 12/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.4769 - binary_accuracy: 0.7905 - precision: 0.7545 - recall: 0.2638 - val_loss: 0.4784 - val_binary_accuracy: 0.7882 - val_precision: 0.6823 - val_recall: 0.3211
Epoch 13/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.4762 - binary_accuracy: 0.7909 - precision: 0.7542 - recall: 0.2664 - val_loss: 0.4739 - val_binary_accuracy: 0.7920 - val_precision: 0.7186 - val_recall: 0.3061
Epoch 14/40
546/546 [==============================] - 4s 7ms/step - loss: 0.4747 - binary_accuracy: 0.7910 - precision: 0.7520 - recall: 0.2680 - val_loss: 0.4722 - val_binary_accuracy: 0.7939 - val_precision: 0.7512 - val_recall: 0.2897
Epoch 15/40
546/546 [==============================] - 4s 7ms/step - loss: 0.4735 - binary_accuracy: 0.7911 - precision: 0.7537 - recall: 0.2679 - val_loss: 0.4720 - val_binary_accuracy: 0.7944 - val_precision: 0.7577 - val_recall: 0.2879
Epoch 16/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.4731 - binary_accuracy: 0.7917 - precision: 0.7621 - recall: 0.2655 - val_loss: 0.4733 - val_binary_accuracy: 0.7907 - val_precision: 0.7089 - val_recall: 0.3075
Epoch 17/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.4726 - binary_accuracy: 0.7923 - precision: 0.7671 - recall: 0.2654 - val_loss: 0.4723 - val_binary_accuracy: 0.7940 - val_precision: 0.7491 - val_recall: 0.2918
Epoch 18/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.4729 - binary_accuracy: 0.7917 - precision: 0.7614 - recall: 0.2661 - val_loss: 0.4747 - val_binary_accuracy: 0.7940 - val_precision: 0.7641 - val_recall: 0.2808
Epoch 19/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.4722 - binary_accuracy: 0.7923 - precision: 0.7646 - recall: 0.2673 - val_loss: 0.4708 - val_binary_accuracy: 0.7918 - val_precision: 0.7230 - val_recall: 0.3007
Epoch 20/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.4709 - binary_accuracy: 0.7922 - precision: 0.7685 - recall: 0.2640 - val_loss: 0.4731 - val_binary_accuracy: 0.7920 - val_precision: 0.7208 - val_recall: 0.3040
Epoch 21/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.4719 - binary_accuracy: 0.7920 - precision: 0.7659 - recall: 0.2648 - val_loss: 0.4694 - val_binary_accuracy: 0.7934 - val_precision: 0.7441 - val_recall: 0.2925
Epoch 22/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.4727 - binary_accuracy: 0.7918 - precision: 0.7676 - recall: 0.2626 - val_loss: 0.4697 - val_binary_accuracy: 0.7927 - val_precision: 0.7413 - val_recall: 0.2904
Epoch 23/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.4719 - binary_accuracy: 0.7917 - precision: 0.7592 - recall: 0.2677 - val_loss: 0.4730 - val_binary_accuracy: 0.7937 - val_precision: 0.7379 - val_recall: 0.2993
Epoch 24/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.4705 - binary_accuracy: 0.7920 - precision: 0.7622 - recall: 0.2668 - val_loss: 0.4693 - val_binary_accuracy: 0.7936 - val_precision: 0.7533 - val_recall: 0.2865
Epoch 25/40
546/546 [==============================] - 3s 5ms/step - loss: 0.4703 - binary_accuracy: 0.7924 - precision: 0.7683 - recall: 0.2655 - val_loss: 0.4697 - val_binary_accuracy: 0.7938 - val_precision: 0.7576 - val_recall: 0.2843

A nyní si můžu zobrazit průběh trénování:

In [26]:


sns.relplot(data=pd.DataFrame(history.history), kind='line', height=4, aspect=4)
plt.show()

__results___58_0.png

Posledním krokem v této části bude vytvoření predikce z testovací sady a její detailní vyhodnocení:

In [27]:


Z_pred = np.around(model01.predict(X_test, verbose=0))

metrics = pd.concat([metrics.drop(model01.name, level=0, errors='ignore'), model_quality_reporting(Z_test, Z_pred, model_name=model01.name)])

__results___60_0.png


       precision  recall f1-score  support

    NORM    0.71   0.57   0.64    964
     MI    0.97   0.40   0.56    553
    STTC    0.00   0.00   0.00    523
     CD    0.00   0.00   0.00    498
     HYP    0.00   0.00   0.00    263

  micro avg    0.77   0.28   0.41   2801
  macro avg    0.34   0.19   0.24   2801
weighted avg    0.44   0.28   0.33   2801
 samples avg    0.35   0.32   0.33   2801

Z výsledku je zřejmé, že model je schopen podchytit pouze nejčastěji zastoupené třídy v datech. Ostatní pak není schopen zachytit vůbec.

Y model – pro EKG křivky

Opět připravím funkci, která mně vytvoří model specifický pro datovou sadu Y:

In [28]:


def create_Y_model(X, *, filters=(32, 64, 128), kernel_size=(5, 3, 3), strides=(1, 1, 1)):

  f1, f2, f3 = filters
  k1, k2, k3 = kernel_size
  s1, s2, s3 = strides

  X = keras.layers.Normalization(axis=-1, name='Y_norm')(X)

  X = keras.layers.Conv1D(f1, k1, strides=s1, padding='same', name='Y_conv_1')(X)
  X = keras.layers.BatchNormalization(name='Y_norm_1')(X)
  X = keras.layers.ReLU(name='Y_relu_1')(X)

  X = keras.layers.MaxPool1D(2, name='Y_pool_1')(X)

  X = keras.layers.Conv1D(f2, k2, strides=s2, padding='same', name='Y_conv_2')(X)
  X = keras.layers.BatchNormalization(name='Y_norm_2')(X)
  X = keras.layers.ReLU(name='Y_relu_2')(X)

  X = keras.layers.MaxPool1D(2, name='Y_pool_2')(X)

  X = keras.layers.Conv1D(f3, k3, strides=s3, padding='same', name='Y_conv_3')(X)
  X = keras.layers.BatchNormalization(name='Y_norm_3')(X)
  X = keras.layers.ReLU(name='Y_relu_3')(X)

  X = keras.layers.GlobalAveragePooling1D(name='Y_aver')(X)
  X = keras.layers.Dropout(0.5, name='Y_drop')(X)

  return X

Funkce obsahuje tři samostatné bloky pro 1D konvoluční vrstvy. V parametrech funkce se zadávají hodnoty pro počet filtrů, velikost kernelu a krok každé vrstvy. V každé vrstvě se následně provede normalizace a doplní aktivační funkce RELU.

Konvoluční vrstvy jsou proloženy agregačními vrstvami MaxPool1D , které zajišťují redukci v časové ose na polovinu.

Poslední vrstvou je GlobalAveragePooling1D , která provede úplné potlačení časové dimenze, a zůstane pouze dimenze vlastností (features).

Všechny výše uvedené vrstvy předchází ještě jedna vrstva určená pro normalizaci vstupních dat, tedy vrstva Normalization .

To, jak se dimenze na jednotlivých vrstvách transformují, bude asi lépe vidět na výpisu modelu po překladu. Což bude o dva kroky dále.

A nyní ještě funkce pro vytvoření celého modelu:

In [29]:


def create_model02(Y_shape, Z_shape):
  Y_inputs = keras.Input(Y_shape[1:], name='Y_inputs')

  X = create_Y_model(Y_inputs, filters=(64, 128, 256), kernel_size=(7, 3, 3))
  X = keras.layers.Dense(128, activation='relu', name='Z_dense_1')(X)
  X = keras.layers.Dense(128, activation='relu', name='Z_dense_2')(X)
  X = keras.layers.Dropout(0.5, name='Z_drop_1')(X)
  outputs = keras.layers.Dense(Z_shape[-1], activation='sigmoid', name='Z_outputs')(X)

  model = keras.Model(inputs=Y_inputs, outputs=outputs, name='Y_model')
  return model

Princip je stejný jak tomu bylo u předchozího modelu, proto jen nějaké poznámky:

 • počty filtrů pro konvoluční vrstvy jsem použil 64, 128 a 256

 • velikosti kernelů pak 7 pro první vrstvu a 3 pro další dvě

 • krok zůstal u všech vrstev stejný, tedy 1

No a nyní tedy překlad modelu:

In [30]:


model02 = create_model02(Y_train.shape, Z_train.shape)
model02.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['binary_accuracy', 'Precision', 'Recall'])
model02.summary()
Model: "Y_model"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 Y_inputs (InputLayer)    [(None, 1000, 12)]    0     

 Y_norm (Normalization)   (None, 1000, 12)     25    

 Y_conv_1 (Conv1D)      (None, 1000, 64)     5440   

 Y_norm_1 (BatchNormalizati (None, 1000, 64)     256    
 on)                               

 Y_relu_1 (ReLU)       (None, 1000, 64)     0     

 Y_pool_1 (MaxPooling1D)   (None, 500, 64)      0     

 Y_conv_2 (Conv1D)      (None, 500, 128)     24704   

 Y_norm_2 (BatchNormalizati (None, 500, 128)     512    
 on)                               

 Y_relu_2 (ReLU)       (None, 500, 128)     0     

 Y_pool_2 (MaxPooling1D)   (None, 250, 128)     0     

 Y_conv_3 (Conv1D)      (None, 250, 256)     98560   

 Y_norm_3 (BatchNormalizati (None, 250, 256)     1024   
 on)                               

 Y_relu_3 (ReLU)       (None, 250, 256)     0     

 Y_aver (GlobalAveragePooli (None, 256)        0     
 ng1D)                              

 Y_drop (Dropout)      (None, 256)        0     

 Z_dense_1 (Dense)      (None, 128)        32896   

 Z_dense_2 (Dense)      (None, 128)        16512   

 Z_drop_1 (Dropout)     (None, 128)        0     

 Z_outputs (Dense)      (None, 5)         645    

=================================================================
Total params: 180574 (705.37 KB)
Trainable params: 179653 (701.77 KB)
Non-trainable params: 921 (3.60 KB)
_________________________________________________________________

Ve výpisu je vidět, jak se poslední dimenze ze vstupních dat (12 svodů) postupně mění na 64, 128 a 256 features. Současně je také vidět redukce časové dimenze (to je ta druhá) z původních 1000 na 500 a 250 prostřednictvím vrstvy MaxPooling1D. Až nakonec úplné potlačení časové dimenze s využitím GlobalAveragePooling1D.

Výstupem modelu je opět 5 pravděpodobností pro každou klasifikační třídu.

Můžu tedy přistoupit ke trénování:

In [31]:


MODEL_CHECKPOINT = '/kaggle/working/model/model02.ckpt'

callbacks_list = [
  keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_binary_accuracy', patience=10),
  keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath=MODEL_CHECKPOINT, monitor='val_binary_accuracy', save_best_only=True)
]

history = model02.fit(Y_train, Z_train, epochs=100, batch_size=32, callbacks=callbacks_list, validation_data=(Y_valid, Z_valid))

model02 = keras.models.load_model(MODEL_CHECKPOINT)

model02.save('/kaggle/working/model/model02.keras')
Epoch 1/100
546/546 [==============================] - 17s 16ms/step - loss: 0.4157 - binary_accuracy: 0.8152 - precision: 0.6886 - recall: 0.5013 - val_loss: 0.3688 - val_binary_accuracy: 0.8437 - val_precision: 0.7408 - val_recall: 0.5976
Epoch 2/100
546/546 [==============================] - 8s 14ms/step - loss: 0.3537 - binary_accuracy: 0.8499 - precision: 0.7489 - recall: 0.6186 - val_loss: 0.3546 - val_binary_accuracy: 0.8563 - val_precision: 0.7614 - val_recall: 0.6375
Epoch 3/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.3339 - binary_accuracy: 0.8613 - precision: 0.7690 - recall: 0.6515 - val_loss: 0.3528 - val_binary_accuracy: 0.8453 - val_precision: 0.7444 - val_recall: 0.6015
Epoch 4/100
546/546 [==============================] - 8s 15ms/step - loss: 0.3215 - binary_accuracy: 0.8685 - precision: 0.7824 - recall: 0.6704 - val_loss: 0.3236 - val_binary_accuracy: 0.8633 - val_precision: 0.7832 - val_recall: 0.6432
Epoch 5/100
546/546 [==============================] - 8s 14ms/step - loss: 0.3106 - binary_accuracy: 0.8721 - precision: 0.7903 - recall: 0.6782 - val_loss: 0.3331 - val_binary_accuracy: 0.8689 - val_precision: 0.7725 - val_recall: 0.6907
Epoch 6/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.3061 - binary_accuracy: 0.8750 - precision: 0.7927 - recall: 0.6899 - val_loss: 0.3175 - val_binary_accuracy: 0.8620 - val_precision: 0.7597 - val_recall: 0.6732
Epoch 7/100
546/546 [==============================] - 8s 15ms/step - loss: 0.2968 - binary_accuracy: 0.8795 - precision: 0.8016 - recall: 0.7005 - val_loss: 0.3174 - val_binary_accuracy: 0.8718 - val_precision: 0.7786 - val_recall: 0.6964
Epoch 8/100
546/546 [==============================] - 8s 16ms/step - loss: 0.2917 - binary_accuracy: 0.8821 - precision: 0.8062 - recall: 0.7075 - val_loss: 0.2889 - val_binary_accuracy: 0.8794 - val_precision: 0.8079 - val_recall: 0.6932
Epoch 9/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2880 - binary_accuracy: 0.8827 - precision: 0.8079 - recall: 0.7078 - val_loss: 0.3355 - val_binary_accuracy: 0.8731 - val_precision: 0.7742 - val_recall: 0.7107
Epoch 10/100
546/546 [==============================] - 8s 14ms/step - loss: 0.2834 - binary_accuracy: 0.8851 - precision: 0.8103 - recall: 0.7170 - val_loss: 0.2798 - val_binary_accuracy: 0.8830 - val_precision: 0.8069 - val_recall: 0.7128
Epoch 11/100
546/546 [==============================] - 8s 15ms/step - loss: 0.2783 - binary_accuracy: 0.8876 - precision: 0.8161 - recall: 0.7214 - val_loss: 0.2862 - val_binary_accuracy: 0.8835 - val_precision: 0.8037 - val_recall: 0.7203
Epoch 12/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2773 - binary_accuracy: 0.8882 - precision: 0.8158 - recall: 0.7249 - val_loss: 0.2972 - val_binary_accuracy: 0.8752 - val_precision: 0.7935 - val_recall: 0.6921
Epoch 13/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2752 - binary_accuracy: 0.8896 - precision: 0.8193 - recall: 0.7272 - val_loss: 0.2860 - val_binary_accuracy: 0.8771 - val_precision: 0.7963 - val_recall: 0.6975
Epoch 14/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2698 - binary_accuracy: 0.8911 - precision: 0.8235 - recall: 0.7290 - val_loss: 0.3070 - val_binary_accuracy: 0.8731 - val_precision: 0.7946 - val_recall: 0.6789
Epoch 15/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2693 - binary_accuracy: 0.8918 - precision: 0.8259 - recall: 0.7292 - val_loss: 0.2906 - val_binary_accuracy: 0.8819 - val_precision: 0.8016 - val_recall: 0.7149
Epoch 16/100
546/546 [==============================] - 8s 14ms/step - loss: 0.2658 - binary_accuracy: 0.8926 - precision: 0.8278 - recall: 0.7303 - val_loss: 0.2797 - val_binary_accuracy: 0.8865 - val_precision: 0.8129 - val_recall: 0.7221
Epoch 17/100
546/546 [==============================] - 6s 11ms/step - loss: 0.2632 - binary_accuracy: 0.8933 - precision: 0.8286 - recall: 0.7329 - val_loss: 0.2784 - val_binary_accuracy: 0.8855 - val_precision: 0.8089 - val_recall: 0.7232
Epoch 18/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2631 - binary_accuracy: 0.8946 - precision: 0.8314 - recall: 0.7358 - val_loss: 0.2824 - val_binary_accuracy: 0.8822 - val_precision: 0.8018 - val_recall: 0.7160
Epoch 19/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2608 - binary_accuracy: 0.8958 - precision: 0.8330 - recall: 0.7391 - val_loss: 0.2848 - val_binary_accuracy: 0.8831 - val_precision: 0.7922 - val_recall: 0.7356
Epoch 20/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2571 - binary_accuracy: 0.8959 - precision: 0.8349 - recall: 0.7371 - val_loss: 0.2756 - val_binary_accuracy: 0.8853 - val_precision: 0.8045 - val_recall: 0.7281
Epoch 21/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2572 - binary_accuracy: 0.8969 - precision: 0.8318 - recall: 0.7464 - val_loss: 0.2905 - val_binary_accuracy: 0.8821 - val_precision: 0.8052 - val_recall: 0.7107
Epoch 22/100
546/546 [==============================] - 8s 15ms/step - loss: 0.2544 - binary_accuracy: 0.8984 - precision: 0.8368 - recall: 0.7470 - val_loss: 0.2740 - val_binary_accuracy: 0.8872 - val_precision: 0.8083 - val_recall: 0.7324
Epoch 23/100
546/546 [==============================] - 5s 9ms/step - loss: 0.2523 - binary_accuracy: 0.8983 - precision: 0.8371 - recall: 0.7461 - val_loss: 0.2771 - val_binary_accuracy: 0.8861 - val_precision: 0.7966 - val_recall: 0.7446
Epoch 24/100
546/546 [==============================] - 5s 9ms/step - loss: 0.2516 - binary_accuracy: 0.8992 - precision: 0.8389 - recall: 0.7480 - val_loss: 0.2770 - val_binary_accuracy: 0.8859 - val_precision: 0.8099 - val_recall: 0.7235
Epoch 25/100
546/546 [==============================] - 5s 9ms/step - loss: 0.2488 - binary_accuracy: 0.9002 - precision: 0.8404 - recall: 0.7509 - val_loss: 0.2826 - val_binary_accuracy: 0.8804 - val_precision: 0.8030 - val_recall: 0.7053
Epoch 26/100
546/546 [==============================] - 5s 10ms/step - loss: 0.2475 - binary_accuracy: 0.8999 - precision: 0.8381 - recall: 0.7525 - val_loss: 0.2775 - val_binary_accuracy: 0.8842 - val_precision: 0.7967 - val_recall: 0.7342
Epoch 27/100
546/546 [==============================] - 5s 10ms/step - loss: 0.2467 - binary_accuracy: 0.9014 - precision: 0.8441 - recall: 0.7522 - val_loss: 0.2806 - val_binary_accuracy: 0.8840 - val_precision: 0.8017 - val_recall: 0.7257
Epoch 28/100
546/546 [==============================] - 6s 10ms/step - loss: 0.2447 - binary_accuracy: 0.9019 - precision: 0.8431 - recall: 0.7556 - val_loss: 0.2843 - val_binary_accuracy: 0.8847 - val_precision: 0.8102 - val_recall: 0.7171
Epoch 29/100
546/546 [==============================] - 5s 10ms/step - loss: 0.2421 - binary_accuracy: 0.9028 - precision: 0.8460 - recall: 0.7561 - val_loss: 0.2698 - val_binary_accuracy: 0.8860 - val_precision: 0.8105 - val_recall: 0.7232
Epoch 30/100
546/546 [==============================] - 5s 10ms/step - loss: 0.2420 - binary_accuracy: 0.9019 - precision: 0.8435 - recall: 0.7553 - val_loss: 0.2918 - val_binary_accuracy: 0.8839 - val_precision: 0.8065 - val_recall: 0.7182
Epoch 31/100
546/546 [==============================] - 5s 10ms/step - loss: 0.2408 - binary_accuracy: 0.9037 - precision: 0.8470 - recall: 0.7593 - val_loss: 0.2764 - val_binary_accuracy: 0.8849 - val_precision: 0.7944 - val_recall: 0.7417
Epoch 32/100
546/546 [==============================] - 5s 10ms/step - loss: 0.2413 - binary_accuracy: 0.9039 - precision: 0.8490 - recall: 0.7574 - val_loss: 0.2796 - val_binary_accuracy: 0.8853 - val_precision: 0.7929 - val_recall: 0.7460

Takto vypadal průběh trénování z pohledu optimalizované funkce a metrik, a to jak pro trénovací tak validační sadu:

In [32]:


sns.relplot(data=pd.DataFrame(history.history), kind='line', height=4, aspect=4)
plt.show()

__results___71_0.png

Nyní již můžu vyhodnotit výsledky modelu proti testovací sadě dat:

In [33]:


Z_pred = np.around(model02.predict(Y_test, verbose=0))
metrics = pd.concat([metrics.drop(model02.name, level=0, errors='ignore'), model_quality_reporting(Z_test, Z_pred, model_name=model02.name)])

__results___73_0.png


       precision  recall f1-score  support

    NORM    0.81   0.92   0.86    964
     MI    0.81   0.62   0.70    553
    STTC    0.78   0.71   0.74    523
     CD    0.80   0.65   0.72    498
     HYP    0.72   0.47   0.57    263

  micro avg    0.80   0.73   0.76   2801
  macro avg    0.78   0.67   0.72   2801
weighted avg    0.79   0.73   0.75   2801
 samples avg    0.77   0.74   0.74   2801

Z Výše uvedené zprávy je zřejmé, že v tomto případě jsou výsledky již výrazně lepší. Model pokulhává především u klasifikační třídy HYP, kde metrikarecall a tedy takéf1-score není nic moc. Přisuzuji to především malému zastoupení vzorků s touto klasifikační třídou v celé datové sadě (viz mé poznámky při přípravě dat).

S model – pro spektrogramy křivek

2D konvoluce potřebuje datové sady rozšířené o jednu dimenzi, proto:

In [34]:


S_train = np.expand_dims(S_train, -1)
S_valid = np.expand_dims(S_valid, -1)
S_test = np.expand_dims(S_test, -1)

print(f"S_train={S_train.shape} S_valid={S_valid.shape} S_test={S_test.shape}")
S_train=(17441, 12, 31, 34, 1) S_valid=(2193, 12, 31, 34, 1) S_test=(2203, 12, 31, 34, 1)

Opět přichází na scénu na funkce, která vytvoří konvoluční vrstvy pro přepracování spektrogramů na features.

Na tomto místě musím zmínit ještě jednu věc, a sice to, že signál z každého svodu jsem přepočítal na samostatný spektrogram. Pokud z nich budu chtít vytvořit oddělené vlastnosti, pak to budu muset udělat v oddělených větvích. Proto jsem vytvořil samostatné 2D konvoluční vrstvy pro každý svod (ve funkci cyklím podle druhé dimenze):

In [35]:


def create_S_model(X, *, filters=(32, 64, 128), kernel_size=((3, 3), (3, 3), (3, 3)), strides=((1, 1), (1, 1), (1, 1))):

  f1, f2, f3 = filters
  k1, k2, k3 = kernel_size
  s1, s2, s3 = strides

  X = keras.layers.Normalization(axis=None, name='S_norm')(X)

  lead_branches = []
  for lead, x in enumerate(tf.split(X, X.shape[1], axis=1, name="S_split")):
    x = tf.squeeze(x, axis=1, name=f'S_squeeze_{lead}')

    x = keras.layers.Conv2D(f1, k1, strides=s1, padding='same', name=f'S_conv_{lead}_1')(x)
    x = keras.layers.BatchNormalization(name=f'S_norm_{lead}_1')(x)
    x = keras.layers.ReLU(name=f'S_relu_{lead}_1')(x)

    x = keras.layers.MaxPool2D((2, 2), name=f'S_pool_{lead}_1')(x)

    x = keras.layers.Conv2D(f2, k2, strides=s2, padding='same', name=f'S_conv_{lead}_2')(x)
    x = keras.layers.BatchNormalization(name=f'S_norm_{lead}_2')(x)
    x = keras.layers.ReLU(name=f'S_relu_{lead}_2')(x)

    x = keras.layers.MaxPool2D((2, 2), name=f'S_pool_{lead}_2')(x)

    x = keras.layers.Conv2D(f3, k3, strides=s3, padding='same', name=f'S_conv_{lead}_3')(x)
    x = keras.layers.BatchNormalization(name=f'S_norm_{lead}_3')(x)
    x = keras.layers.ReLU(name=f'S_relu_{lead}_3')(x)

    x = keras.layers.MaxPool2D((2, 2), name=f'S_pool_{lead}_3')(x)

    x = keras.layers.GlobalAveragePooling2D(name=f'S_aver_{lead}')(x)

    x = tf.expand_dims(x, 1, name=f'S_expand_{lead}')
    lead_branches.append(x)

  X = keras.layers.Concatenate(axis=1, name="S_concat")(lead_branches)

  X = keras.layers.Flatten(name="S_flatten")(X)

  return X

Vytvářím tři bloky konvolučních vrstev, v tomto případě ale odděleně pro každý svod. Parametrem funkce je počet vlastností v každé vrstvě, velikost kernelu a krok konvoluce. Naleznete zde také vrstvy pro redukcí dimenzí, v tomto případě jak ve frekvenční tak v časové rovině. No a na závěr zpracování každé větve pak úplné potlačení těchto dimenzí s využitímGlobalAveragePooling2D vrstvy. Výsledek všech větví je pak vrstvouConcatenate spojen do jedné dimenze vlastností. Celý model je uveden vrstvou Normalization , která provede normalizaci všech spektrogramů podle jednoho společného průměru a směrodatné odchylky.

Doporučuji prohlédnou si výpis po překladu modelu. Transformace dimenzí tam bude asi přehlednější.

In [36]:


def create_model03(S_shape, Z_shape):
  S_inputs = keras.Input(S_shape[1:], name='S_inputs')

  X = create_S_model(S_inputs, filters=(32, 64, 128), kernel_size=((3, 3), (3, 3), (3, 3)))
  X = keras.layers.Dense(128, activation='relu', name='Z_dense_1')(X)
  X = keras.layers.Dense(128, activation='relu', name='Z_dense_2')(X)
  X = keras.layers.Dropout(0.5, name='Z_drop_1')(X)
  outputs = keras.layers.Dense(Z_shape[-1], activation='sigmoid', name='Z_outputs')(X)

  model = keras.Model(inputs=S_inputs, outputs=outputs, name='S_model')
  return model

Zvolil jsem narůstající počet vlastností postupně 32, 62 a 128. Kernely ve všech vrstvách jsou velikosti 3×3 hodnoty.

A nyní již může následovat překlad:

In [37]:


model03 = create_model03(S_train.shape, Z_train.shape)
model03.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['binary_accuracy', 'Precision', 'Recall'])
model03.summary()
Model: "S_model"
__________________________________________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape         Param #  Connected to         
==================================================================================================
 S_inputs (InputLayer)    [(None, 12, 31, 34, 1)]   0     []              

 S_norm (Normalization)   (None, 12, 31, 34, 1)    3     ['S_inputs[0][0]']      

 tf.split (TFOpLambda)    [(None, 1, 31, 34, 1),    0     ['S_norm[0][0]']       
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1),                        
               (None, 1, 31, 34, 1)]                        

 tf.compat.v1.squeeze (TFOp (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split[0][0]']      
 Lambda)                                             

 tf.compat.v1.squeeze_1 (TF (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split[0][1]']      
 OpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_2 (TF (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split[0][2]']      
 OpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_3 (TF (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split[0][3]']      
 OpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_4 (TF (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split[0][4]']      
 OpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_5 (TF (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split[0][5]']      
 OpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_6 (TF (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split[0][6]']      
 OpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_7 (TF (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split[0][7]']      
 OpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_8 (TF (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split[0][8]']      
 OpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_9 (TF (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split[0][9]']      
 OpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_10 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split[0][10]']      
 FOpLambda)                                            

 tf.compat.v1.squeeze_11 (T (None, 31, 34, 1)      0     ['tf.split[0][11]']      
 FOpLambda)                                            

 S_conv_0_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze[0][0]']

 S_conv_1_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_1[0][0]
                                  ']              

 S_conv_2_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_2[0][0]
                                  ']              

 S_conv_3_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_3[0][0]
                                  ']              

 S_conv_4_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_4[0][0]
                                  ']              

 S_conv_5_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_5[0][0]
                                  ']              

 S_conv_6_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_6[0][0]
                                  ']              

 S_conv_7_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_7[0][0]
                                  ']              

 S_conv_8_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_8[0][0]
                                  ']              

 S_conv_9_1 (Conv2D)     (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_9[0][0]
                                  ']              

 S_conv_10_1 (Conv2D)    (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_10[0][0
                                  ]']              

 S_conv_11_1 (Conv2D)    (None, 31, 34, 32)      320    ['tf.compat.v1.squeeze_11[0][0
                                  ]']              

 S_norm_0_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_0_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_1_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_1_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_2_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_2_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_3_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_3_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_4_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_4_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_5_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_5_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_6_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_6_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_7_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_7_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_8_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_8_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_9_1 (BatchNormaliza (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_9_1[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_10_1 (BatchNormaliz (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_10_1[0][0]']     
 ation)                                              

 S_norm_11_1 (BatchNormaliz (None, 31, 34, 32)      128    ['S_conv_11_1[0][0]']     
 ation)                                              

 S_relu_0_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_0_1[0][0]']     

 S_relu_1_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_1_1[0][0]']     

 S_relu_2_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_2_1[0][0]']     

 S_relu_3_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_3_1[0][0]']     

 S_relu_4_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_4_1[0][0]']     

 S_relu_5_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_5_1[0][0]']     

 S_relu_6_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_6_1[0][0]']     

 S_relu_7_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_7_1[0][0]']     

 S_relu_8_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_8_1[0][0]']     

 S_relu_9_1 (ReLU)      (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_9_1[0][0]']     

 S_relu_10_1 (ReLU)     (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_10_1[0][0]']     

 S_relu_11_1 (ReLU)     (None, 31, 34, 32)      0     ['S_norm_11_1[0][0]']     

 S_pool_0_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_0_1[0][0]']     

 S_pool_1_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_1_1[0][0]']     

 S_pool_2_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_2_1[0][0]']     

 S_pool_3_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_3_1[0][0]']     

 S_pool_4_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_4_1[0][0]']     

 S_pool_5_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_5_1[0][0]']     

 S_pool_6_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_6_1[0][0]']     

 S_pool_7_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_7_1[0][0]']     

 S_pool_8_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_8_1[0][0]']     

 S_pool_9_1 (MaxPooling2D)  (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_9_1[0][0]']     

 S_pool_10_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_10_1[0][0]']     

 S_pool_11_1 (MaxPooling2D) (None, 15, 17, 32)      0     ['S_relu_11_1[0][0]']     

 S_conv_0_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_0_1[0][0]']     

 S_conv_1_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_1_1[0][0]']     

 S_conv_2_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_2_1[0][0]']     

 S_conv_3_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_3_1[0][0]']     

 S_conv_4_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_4_1[0][0]']     

 S_conv_5_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_5_1[0][0]']     

 S_conv_6_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_6_1[0][0]']     

 S_conv_7_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_7_1[0][0]']     

 S_conv_8_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_8_1[0][0]']     

 S_conv_9_2 (Conv2D)     (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_9_1[0][0]']     

 S_conv_10_2 (Conv2D)    (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_10_1[0][0]']     

 S_conv_11_2 (Conv2D)    (None, 15, 17, 64)      18496   ['S_pool_11_1[0][0]']     

 S_norm_0_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_0_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_1_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_1_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_2_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_2_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_3_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_3_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_4_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_4_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_5_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_5_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_6_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_6_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_7_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_7_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_8_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_8_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_9_2 (BatchNormaliza (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_9_2[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_10_2 (BatchNormaliz (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_10_2[0][0]']     
 ation)                                              

 S_norm_11_2 (BatchNormaliz (None, 15, 17, 64)      256    ['S_conv_11_2[0][0]']     
 ation)                                              

 S_relu_0_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_0_2[0][0]']     

 S_relu_1_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_1_2[0][0]']     

 S_relu_2_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_2_2[0][0]']     

 S_relu_3_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_3_2[0][0]']     

 S_relu_4_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_4_2[0][0]']     

 S_relu_5_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_5_2[0][0]']     

 S_relu_6_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_6_2[0][0]']     

 S_relu_7_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_7_2[0][0]']     

 S_relu_8_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_8_2[0][0]']     

 S_relu_9_2 (ReLU)      (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_9_2[0][0]']     

 S_relu_10_2 (ReLU)     (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_10_2[0][0]']     

 S_relu_11_2 (ReLU)     (None, 15, 17, 64)      0     ['S_norm_11_2[0][0]']     

 S_pool_0_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_0_2[0][0]']     

 S_pool_1_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_1_2[0][0]']     

 S_pool_2_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_2_2[0][0]']     

 S_pool_3_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_3_2[0][0]']     

 S_pool_4_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_4_2[0][0]']     

 S_pool_5_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_5_2[0][0]']     

 S_pool_6_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_6_2[0][0]']     

 S_pool_7_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_7_2[0][0]']     

 S_pool_8_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_8_2[0][0]']     

 S_pool_9_2 (MaxPooling2D)  (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_9_2[0][0]']     

 S_pool_10_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_10_2[0][0]']     

 S_pool_11_2 (MaxPooling2D) (None, 7, 8, 64)       0     ['S_relu_11_2[0][0]']     

 S_conv_0_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_0_2[0][0]']     

 S_conv_1_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_1_2[0][0]']     

 S_conv_2_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_2_2[0][0]']     

 S_conv_3_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_3_2[0][0]']     

 S_conv_4_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_4_2[0][0]']     

 S_conv_5_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_5_2[0][0]']     

 S_conv_6_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_6_2[0][0]']     

 S_conv_7_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_7_2[0][0]']     

 S_conv_8_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_8_2[0][0]']     

 S_conv_9_3 (Conv2D)     (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_9_2[0][0]']     

 S_conv_10_3 (Conv2D)    (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_10_2[0][0]']     

 S_conv_11_3 (Conv2D)    (None, 7, 8, 128)      73856   ['S_pool_11_2[0][0]']     

 S_norm_0_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_0_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_1_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_1_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_2_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_2_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_3_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_3_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_4_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_4_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_5_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_5_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_6_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_6_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_7_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_7_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_8_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_8_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_9_3 (BatchNormaliza (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_9_3[0][0]']     
 tion)                                              

 S_norm_10_3 (BatchNormaliz (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_10_3[0][0]']     
 ation)                                              

 S_norm_11_3 (BatchNormaliz (None, 7, 8, 128)      512    ['S_conv_11_3[0][0]']     
 ation)                                              

 S_relu_0_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_0_3[0][0]']     

 S_relu_1_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_1_3[0][0]']     

 S_relu_2_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_2_3[0][0]']     

 S_relu_3_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_3_3[0][0]']     

 S_relu_4_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_4_3[0][0]']     

 S_relu_5_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_5_3[0][0]']     

 S_relu_6_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_6_3[0][0]']     

 S_relu_7_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_7_3[0][0]']     

 S_relu_8_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_8_3[0][0]']     

 S_relu_9_3 (ReLU)      (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_9_3[0][0]']     

 S_relu_10_3 (ReLU)     (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_10_3[0][0]']     

 S_relu_11_3 (ReLU)     (None, 7, 8, 128)      0     ['S_norm_11_3[0][0]']     

 S_pool_0_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_0_3[0][0]']     

 S_pool_1_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_1_3[0][0]']     

 S_pool_2_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_2_3[0][0]']     

 S_pool_3_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_3_3[0][0]']     

 S_pool_4_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_4_3[0][0]']     

 S_pool_5_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_5_3[0][0]']     

 S_pool_6_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_6_3[0][0]']     

 S_pool_7_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_7_3[0][0]']     

 S_pool_8_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_8_3[0][0]']     

 S_pool_9_3 (MaxPooling2D)  (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_9_3[0][0]']     

 S_pool_10_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_10_3[0][0]']     

 S_pool_11_3 (MaxPooling2D) (None, 3, 4, 128)      0     ['S_relu_11_3[0][0]']     

 S_aver_0 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_0_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_1 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_1_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_2 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_2_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_3 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_3_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_4 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_4_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_5 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_5_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_6 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_6_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_7 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_7_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_8 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_8_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_9 (GlobalAveragePoo (None, 128)         0     ['S_pool_9_3[0][0]']     
 ling2D)                                             

 S_aver_10 (GlobalAveragePo (None, 128)         0     ['S_pool_10_3[0][0]']     
 oling2D)                                             

 S_aver_11 (GlobalAveragePo (None, 128)         0     ['S_pool_11_3[0][0]']     
 oling2D)                                             

 tf.expand_dims (TFOpLambda (None, 1, 128)        0     ['S_aver_0[0][0]']      
 )                                                

 tf.expand_dims_1 (TFOpLamb (None, 1, 128)        0     ['S_aver_1[0][0]']      
 da)                                               

 tf.expand_dims_2 (TFOpLamb (None, 1, 128)        0     ['S_aver_2[0][0]']      
 da)                                               

 tf.expand_dims_3 (TFOpLamb (None, 1, 128)        0     ['S_aver_3[0][0]']      
 da)                                               

 tf.expand_dims_4 (TFOpLamb (None, 1, 128)        0     ['S_aver_4[0][0]']      
 da)                                               

 tf.expand_dims_5 (TFOpLamb (None, 1, 128)        0     ['S_aver_5[0][0]']      
 da)                                               

 tf.expand_dims_6 (TFOpLamb (None, 1, 128)        0     ['S_aver_6[0][0]']      
 da)                                               

 tf.expand_dims_7 (TFOpLamb (None, 1, 128)        0     ['S_aver_7[0][0]']      
 da)                                               

 tf.expand_dims_8 (TFOpLamb (None, 1, 128)        0     ['S_aver_8[0][0]']      
 da)                                               

 tf.expand_dims_9 (TFOpLamb (None, 1, 128)        0     ['S_aver_9[0][0]']      
 da)                                               

 tf.expand_dims_10 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_10[0][0]']      
 bda)                                               

 tf.expand_dims_11 (TFOpLam (None, 1, 128)        0     ['S_aver_11[0][0]']      
 bda)                                               

 S_concat (Concatenate)   (None, 12, 128)       0     ['tf.expand_dims[0][0]',   
                                   'tf.expand_dims_1[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_2[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_3[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_4[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_5[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_6[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_7[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_8[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_9[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_10[0][0]',  
                                   'tf.expand_dims_11[0][0]']  

 S_flatten (Flatten)     (None, 1536)         0     ['S_concat[0][0]']      

 Z_dense_1 (Dense)      (None, 128)         196736  ['S_flatten[0][0]']      

 Z_dense_2 (Dense)      (None, 128)         16512   ['Z_dense_1[0][0]']      

 Z_drop_1 (Dropout)     (None, 128)         0     ['Z_dense_2[0][0]']      

 Z_outputs (Dense)      (None, 5)          645    ['Z_drop_1[0][0]']      

==================================================================================================
Total params: 1336712 (5.10 MB)
Trainable params: 1331333 (5.08 MB)
Non-trainable params: 5379 (21.02 KB)
__________________________________________________________________________________________________

Následuje trénování modelu:

In [38]:


MODEL_CHECKPOINT = '/kaggle/working/model/model03.ckpt'

callbacks_list = [
  keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_binary_accuracy', patience=10),
  keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath=MODEL_CHECKPOINT, monitor='val_binary_accuracy', save_best_only=True)
]

history = model03.fit(S_train, Z_train, epochs=100, batch_size=32, callbacks=callbacks_list, validation_data=(S_valid, Z_valid))

model03 = keras.models.load_model(MODEL_CHECKPOINT)

model03.save('/kaggle/working/model/model03.keras')
Epoch 1/100
546/546 [==============================] - 62s 66ms/step - loss: 0.4174 - binary_accuracy: 0.8142 - precision: 0.6817 - recall: 0.5084 - val_loss: 0.3741 - val_binary_accuracy: 0.8337 - val_precision: 0.7169 - val_recall: 0.5772
Epoch 2/100
546/546 [==============================] - 35s 63ms/step - loss: 0.3655 - binary_accuracy: 0.8436 - precision: 0.7355 - recall: 0.6030 - val_loss: 0.3575 - val_binary_accuracy: 0.8409 - val_precision: 0.7449 - val_recall: 0.5740
Epoch 3/100
546/546 [==============================] - 16s 30ms/step - loss: 0.3469 - binary_accuracy: 0.8526 - precision: 0.7523 - recall: 0.6286 - val_loss: 0.3786 - val_binary_accuracy: 0.8320 - val_precision: 0.7163 - val_recall: 0.5676
Epoch 4/100
546/546 [==============================] - 34s 63ms/step - loss: 0.3342 - binary_accuracy: 0.8575 - precision: 0.7612 - recall: 0.6424 - val_loss: 0.3459 - val_binary_accuracy: 0.8522 - val_precision: 0.7225 - val_recall: 0.6846
Epoch 5/100
546/546 [==============================] - 16s 30ms/step - loss: 0.3315 - binary_accuracy: 0.8591 - precision: 0.7598 - recall: 0.6539 - val_loss: 0.3540 - val_binary_accuracy: 0.8516 - val_precision: 0.7537 - val_recall: 0.6233
Epoch 6/100
546/546 [==============================] - 16s 30ms/step - loss: 0.3186 - binary_accuracy: 0.8659 - precision: 0.7724 - recall: 0.6716 - val_loss: 0.3518 - val_binary_accuracy: 0.8468 - val_precision: 0.7528 - val_recall: 0.5965
Epoch 7/100
546/546 [==============================] - 34s 63ms/step - loss: 0.3097 - binary_accuracy: 0.8691 - precision: 0.7794 - recall: 0.6781 - val_loss: 0.3599 - val_binary_accuracy: 0.8532 - val_precision: 0.7529 - val_recall: 0.6336
Epoch 8/100
546/546 [==============================] - 34s 63ms/step - loss: 0.3048 - binary_accuracy: 0.8712 - precision: 0.7829 - recall: 0.6845 - val_loss: 0.3285 - val_binary_accuracy: 0.8589 - val_precision: 0.7526 - val_recall: 0.6675
Epoch 9/100
546/546 [==============================] - 16s 30ms/step - loss: 0.2985 - binary_accuracy: 0.8754 - precision: 0.7915 - recall: 0.6935 - val_loss: 0.3583 - val_binary_accuracy: 0.8420 - val_precision: 0.7284 - val_recall: 0.6086
Epoch 10/100
546/546 [==============================] - 17s 30ms/step - loss: 0.2919 - binary_accuracy: 0.8780 - precision: 0.7965 - recall: 0.7002 - val_loss: 0.4031 - val_binary_accuracy: 0.8202 - val_precision: 0.6635 - val_recall: 0.6022
Epoch 11/100
546/546 [==============================] - 34s 63ms/step - loss: 0.2826 - binary_accuracy: 0.8817 - precision: 0.8026 - recall: 0.7104 - val_loss: 0.3278 - val_binary_accuracy: 0.8605 - val_precision: 0.7835 - val_recall: 0.6275
Epoch 12/100
546/546 [==============================] - 35s 64ms/step - loss: 0.2760 - binary_accuracy: 0.8852 - precision: 0.8100 - recall: 0.7180 - val_loss: 0.3267 - val_binary_accuracy: 0.8613 - val_precision: 0.7483 - val_recall: 0.6893
Epoch 13/100
546/546 [==============================] - 34s 63ms/step - loss: 0.2705 - binary_accuracy: 0.8882 - precision: 0.8149 - recall: 0.7263 - val_loss: 0.3371 - val_binary_accuracy: 0.8621 - val_precision: 0.7534 - val_recall: 0.6846
Epoch 14/100
546/546 [==============================] - 17s 31ms/step - loss: 0.2627 - binary_accuracy: 0.8910 - precision: 0.8193 - recall: 0.7341 - val_loss: 0.4129 - val_binary_accuracy: 0.8244 - val_precision: 0.6660 - val_recall: 0.6283
Epoch 15/100
546/546 [==============================] - 16s 30ms/step - loss: 0.2544 - binary_accuracy: 0.8953 - precision: 0.8261 - recall: 0.7462 - val_loss: 0.3595 - val_binary_accuracy: 0.8416 - val_precision: 0.6992 - val_recall: 0.6675
Epoch 16/100
546/546 [==============================] - 17s 30ms/step - loss: 0.2460 - binary_accuracy: 0.8988 - precision: 0.8361 - recall: 0.7501 - val_loss: 0.3900 - val_binary_accuracy: 0.8522 - val_precision: 0.7667 - val_recall: 0.6061
Epoch 17/100
546/546 [==============================] - 17s 30ms/step - loss: 0.2364 - binary_accuracy: 0.9046 - precision: 0.8438 - recall: 0.7678 - val_loss: 0.3842 - val_binary_accuracy: 0.8421 - val_precision: 0.6780 - val_recall: 0.7285
Epoch 18/100
546/546 [==============================] - 17s 30ms/step - loss: 0.2307 - binary_accuracy: 0.9062 - precision: 0.8462 - recall: 0.7724 - val_loss: 0.3902 - val_binary_accuracy: 0.8523 - val_precision: 0.7487 - val_recall: 0.6357
Epoch 19/100
546/546 [==============================] - 16s 30ms/step - loss: 0.2180 - binary_accuracy: 0.9126 - precision: 0.8597 - recall: 0.7850 - val_loss: 0.4497 - val_binary_accuracy: 0.8565 - val_precision: 0.7513 - val_recall: 0.6554
Epoch 20/100
546/546 [==============================] - 16s 30ms/step - loss: 0.2098 - binary_accuracy: 0.9157 - precision: 0.8629 - recall: 0.7954 - val_loss: 0.4039 - val_binary_accuracy: 0.8544 - val_precision: 0.7434 - val_recall: 0.6575
Epoch 21/100
546/546 [==============================] - 16s 30ms/step - loss: 0.1974 - binary_accuracy: 0.9212 - precision: 0.8743 - recall: 0.8067 - val_loss: 0.5562 - val_binary_accuracy: 0.8031 - val_precision: 0.6326 - val_recall: 0.5480
Epoch 22/100
546/546 [==============================] - 17s 30ms/step - loss: 0.1954 - binary_accuracy: 0.9210 - precision: 0.8732 - recall: 0.8072 - val_loss: 0.5557 - val_binary_accuracy: 0.7650 - val_precision: 0.5376 - val_recall: 0.5762
Epoch 23/100
546/546 [==============================] - 16s 30ms/step - loss: 0.1851 - binary_accuracy: 0.9265 - precision: 0.8832 - recall: 0.8201 - val_loss: 0.5077 - val_binary_accuracy: 0.8196 - val_precision: 0.6461 - val_recall: 0.6507

A takto vypadal průběh trénování z pohledu optimalizované funkce a metrik:

In [39]:


sns.relplot(data=pd.DataFrame(history.history), kind='line', height=4, aspect=4)
plt.show()

__results___86_0.png

A nyní si můžu model opět vyhodnotit proti testovací sadě dat:

In [40]:


Z_pred = np.around(model03.predict(S_test, verbose=0))
metrics = pd.concat([metrics.drop(model03.name, level=0, errors='ignore'), model_quality_reporting(Z_test, Z_pred, model_name=model03.name)])

__results___88_0.png


       precision  recall f1-score  support

    NORM    0.80   0.85   0.82    964
     MI    0.65   0.62   0.64    553
    STTC    0.81   0.54   0.64    523
     CD    0.74   0.64   0.69    498
     HYP    0.57   0.58   0.57    263

  micro avg    0.74   0.68   0.71   2801
  macro avg    0.71   0.65   0.67   2801
weighted avg    0.74   0.68   0.71   2801
 samples avg    0.70   0.69   0.68   2801

Výsledky nejsou výrazně lepší, než tomu bylo u předchozího modelu, ale jsou poněkud rovnoměrnější pro všechny klasifikační třídy.

V příštím dílu budu pokračovat kombinovanými modely.

Sdílet