Hlavní navigace

Conky a LUA - TV program

17. 3. 2016 7:22 (aktualizováno) Vladislav Konopík

Modul pro Conky zobrazující právě vysílaný pořad na vybraných stanicích. Pokud máte dvb-t kartu v PC, spustí se ve VLC stanice po kliknutí na její název (nutno doplnit frekvence, podle vašeho příjmu)

Tento modul je sice funkční, ale stále jej považuji za testovací (2 večery – narychlo splácaný skript). Prosím vás o případné poznatky chování modulu (i návrhy ohledně dalších modulů).

Pro použití tohoto modulu jsou potřebné tyto změny ve stávajícím skriptu:

nahradit funkci conky_wget() novou verzí, kterou naleznete na konci

pokud používáte modul_pocasi je nutné změnit na začátku modulu počasí:

wget = {}

na:

wget.pocasi = nil

Nastavení modulu TV program:

Nad hlavní již uveřejněnou funkcí je nutno vložit proměnou:

--absolutní cesta k adresáři se soubory pro Conky
--(musí končit /)
conky_adr = "/home/vlk/conky/"

Výsledek bude např. takto:

pocasi_soubor = "/home/vlk/conky/conky_pocasi" --umístění a název souboru s daty
pocasi_hodnoty = nil --data s předpovědí
pocasi_url = "www.in-pocasi.cz" --adresa pro stahování dat

--absolutní cesta k adresáři se soubory pro Conky
--(musí končit /)
conky_adr = "/home/vlk/conky/"

--tabulka pro stahování pomocí funkce conky_wget()
wget = {}

Dále je potřeba doplnit název do tabulky ‚modul‘, aniž by mezi jednotlivými moduly vzniklo prázdné místo (např.):

modul.name[1] = "system"
modul.name[2] = "network"
modul.name[3] = "pocasi"
modul.name[4] = "disky"
modul.name[5] = "tvprogram"
modul.name[6] = "procesy"

A doplnit tabulky pro update (hodnoty neměnit), interval (hodnotu zle měnit) a klik_menu(0=zavřené menu, 1=otevřené menu):

update = {
 ["system"] = nil,
 ["procesy"] = nil,
 ["disky"] = nil,
 ["network"] = nil,
 ["pocasi"] = nil,
 ["tvprogram"] = nil,
}

interval = {
 ["system"] = 300,
 ["procesy"] = 3,
 ["disky"] = 5,
 ["network"] = 4,
 ["pocasi"] = 10,
 ["tvprogram"] = 300,
}

klik_menu = {
 ["procesy"] = 0,
 ["disky"] = 0,
 ["network"] = 0,
 ["pocasi"] = 0,
 ["tvprogram"] = 0,
}

Nastavení výpisu a spuštění TV ve vlc:

Za podmínkou pro interval dat modulu se nachází 2 proměnné.

tv_pocet = 2 --číslo pro počet vysílaných programů stanice
tv_vlc = 0 --pro spouštění televize ve VLC (1 = spustí vlc / 0 = jen výpis programů)

Seznam stanic se řídí podle cookies ze stránek a výpis skriptu lze těmito cookies usměrnit.

 --jména potřebných souborů s daty
 local soubor = "conky_tvprogram" --soubor s daty
 local cookies = "cookies.txt" --soubor s cookies
 local url = "www.csfd.cz/televize/?day=0" --url adresa pro stahování dat

Pokud vám postačí výpis programů na stanicích: Nova, Prima, ČT1, ČT2, Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool a Prima Love, vymažte proměnnou ‚cookies‘ takto:

local cookies = "" --soubor s cookies

V opačném případě proveďte na stránkách (‚url‘) požadované úpravy a poté musíte vyexportovat cookies ze svého prohlížeče do textového formátu (google napoví). Tento textový soubor musí obsahovat všechny záznamy z navštívené stránky (ostatní možno smazat) a musí být ve stejném adresáři uvedeném u proměnné ‚conky_adr‘ nad hlavní funkcí.

Pokud chcete spouštět stanice ve VLC, nejprve upravte hodnoty v tabulce ‚stanice_vlc‘:

stanice_vlc = {
   [1] = {["N"] = "Nova", ["P"] = "frequency=634000000 --program=513",},
   [2] = {["N"] = "Prima", ["P"] = "frequency=634000000 --program=773",},
   [3] = {["N"] = "ČT1", ["P"] = "frequency=570000000 --program=257",},
   [4] = {["N"] = "ČT2", ["P"] = "frequency=570000000 --program=258",},
   [5] = {["N"] = "Barrandov", ["P"] = "frequency=634000000 --program=2050",},
   [6] = {["N"] = "Nova Cinema", ["P"] = "frequency=634000000 --program=514",},
   [7] = {["N"] = "Prima Cool", ["P"] = "frequency=634000000 --program=770",},
   [8] = {["N"] = "Prima Love", ["P"] = "frequency=746000000 --program=772",},
   [9] = {["N"] = "", ["P"] = "",},
  }

Jméno stanice musí být ve stejném formátu jako ve výpisu modulu a frekvenci včetně čísla programu naleznete ve svém souboru *.xspf, který VLC používá pro přehrávání DVB. Soubor xspf lze vytvořit např. pomocí aplikace ‚w-scan‘:

w_scan -L > channels.xspf

Skript modulu tvprogram:

function modul_tvprogram()
------------------------------------------------------------
--            VLKODLAK
--           2016 ver 0.1
------------------------------------------------------------
-- přehled právě vysílaných pořadů s možností spustit ve VLC
-- vybranou televizní stanici
--
--##########################################################
--
-- pro svou činnost potřebuje: funkce
--[[

kurzor()
pozadi(poz,vyska)
conky_wget()

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: globální tabulky (před hlavní funkcí - conky_main())
--[[

wget = {}

update = {
 ["tvprogram"] = nil,
}

interval = {
 ["tvprogram"] = 300,
}

klik_menu = {
 ["tvprogram"] = 0,
}

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: globální proměnné (před hlavní funkcí - conky_main())
--[[

pozadi_menu      --nastavuje pozadí pro menu
pozadi_panel     --nastavuje pozadí pro panel
pozadi_barva     --nastavuje barvu pozadí

rozmer_panelu_x    --rozměr panelu v pixelech, musí se shodovat s nastavením
           --hodnoty 'minimum_size' v conky.rc

conky_adr       --absolutní cesta k adresáři se soubory pro Conky

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: nainstalované aplikace
--[[

wget         --pro stažení dat
vlc          --pro spuštění stanice

--]]

------------------------------------------------------------

 --proměnná pro identifikaci modulu
 local name = "tvprogram"

 --vymazání tabulky pro stahování souborů
 wget.tvprogram = nil

 ----------------------------------------
 --podmínky pro interval dat modulu
 ----------------------------------------

 if tonumber(update[tostring(name)]) == nil then--první průchod skriptem

  --nastavení intervalu
  update[tostring(name)] = updates + tonumber(interval[tostring(name)])

  ----------------------------------------
  --nastavení chování výpisu programů
  tv_pocet = 2 --číslo pro počet vysílaných programů stanice
  tv_vlc = 0 --pro spouštění televize ve VLC (1 = spustí vlc / 0 = jen výpis programů)

  ----------------------------------------
  --tabulka nastavení frekvencí pro VLC
  --např.: [1] = {["N"] = "Nova", ["P"] = "frequency=634000000 --program=513",},
  stanice_vlc = {
   [1] = {["N"] = "Nova", ["P"] = "frequency=634000000 --program=513",},
   [2] = {["N"] = "Prima", ["P"] = "frequency=634000000 --program=773",},
   [3] = {["N"] = "ČT1", ["P"] = "frequency=570000000 --program=257",},
   [4] = {["N"] = "ČT2", ["P"] = "frequency=570000000 --program=258",},
   [5] = {["N"] = "Barrandov", ["P"] = "frequency=634000000 --program=2050",},
   [6] = {["N"] = "Nova Cinema", ["P"] = "frequency=634000000 --program=514",},
   [7] = {["N"] = "Prima Cool", ["P"] = "frequency=634000000 --program=770",},
   [8] = {["N"] = "Prima Love", ["P"] = "frequency=746000000 --program=772",},
   [9] = {["N"] = "", ["P"] = "",},
  }

  ----------------------------------------
  --jména potřebných souborů s daty
  local soubor = "conky_tvprogram" --soubor s daty
  local cookies = "cookies.txt" --soubor s cookies
  local url = "www.csfd.cz/televize/?day=0" --url adresa pro stahování dat

  ----------------------------------------
  --tabulka pro nastavení modulu
  tvprogram_tab = {
   ["tl"] = 0,--pro aktualizaci dat po ručním stažení souboru
   ["akt"] = nil,--stav aktuálnosti dat
   ["soubor"] = 0,--pro přítomnost souboru s daty
   ["brana"] = 0, --dostupnost brány
   ["pozice_y"] = nil,--pozice 'y' pro modul
  }

  --smyčka pro nastavení pozice modulu
  for a = 1,#modul.name do
   local text = tostring(modul.name[a])
   if string.match(text, "(%S*)") == tostring(name) then
    tvprogram_tab.pozice_y = a
    break
   end--if string.match(text, "(%S)") == tostring(name) then
  end--for a = 1,#modul.name do

  ----------------------------------------
  --definování tabulky pro data
  tv_program = {} --hlavní tabulka

  ----------------------------------------
  --test přítomnosti a aktuálnosti souboru
  local data = io.popen("ls --full-time "..conky_adr..soubor.." 2> /dev/null")
  local line = data:read("*l")
  data:close()
  if line == nil then
   tvprogram_tab.soubor = 0 --soubor neexistuje
  else
   tvprogram_tab.soubor = 1 --soubor je přítomen

   --datum ze souboru
   z,k,vyber = string.find(line,"[%S%s]*%d%d%d%d%p(%d%d%p%d%d)")

   --systémový datum
   local d = conky_parse("${time %e}")
   d = string.gsub (d, " ", "0")
   local m = conky_parse("${time %m}")
   local datum = m.."-"..d

   if tostring(datum) == tostring(vyber) then tvprogram_tab.akt = 1 end --data jsou aktuální
  end--if line == nil then

  ----------------------------------------
  --uložení aktuálních dat
  if tvprogram_tab.akt == 1 then

   local tv = 0

   for line in io.lines(conky_adr..soubor) do

    z,k,vyber = string.find(line, "%pimg%ssrc%p+img%pcsfd%pcz%S+%salt%p+([%S%s]*)%p%sclass")
    if vyber ~= nil and vyber ~= "poster" then
     tv = tv + 1
     tv_program[tonumber(tv)] = {}
     tv_program[tonumber(tv)].name = vyber

     tv_program[tonumber(tv)].prg = {
      ["time"] = {},
      ["minuty"] = {},
      ["name"] = {},
      ["year"] = {},
      ["series"] = {},
      ["genres"] = {},
     }
    end--if vyber ~= nil and vyber ~= "poster" then

    if tv > 0 then

     z,k,vyber = string.find(line,"time%p%p(%d+%p%d+)")
     if vyber ~= nil then
      table.insert(tv_program[tonumber(tv)].prg.time, vyber)
      local minuty = tonumber(string.match(vyber,"(%d%d)%p") * 60) + tonumber(string.match(vyber,"%p(%d%d)"))
      table.insert(tv_program[tonumber(tv)].prg.minuty, minuty)
     end--if vyber ~= nil then

     z,k,vyber = string.find(line,"name%p%p(%S%S)")
     if vyber ~= nil then
      if vyber ~= "<a" then
       z,k,vyber = string.find(line,"name%p%p([%S%s]*)%p%pspan%p")
       table.insert(tv_program[tonumber(tv)].prg.name, vyber)
      else
       z,k,vyber = string.find(line,"name%p%p[%S%s]*film%s%S%S%S%S([%S%s]*)%p%pa%p")
       table.insert(tv_program[tonumber(tv)].prg.name, vyber)
       z,k,vyber = string.find(line,"film%pyear%p%p%p(%d%d%d%d)%p%p%p", k)
       table.insert(tv_program[tonumber(tv)].prg.year,#tv_program[tonumber(tv)].prg.name, vyber)
      end--if vyber ~= "<a" then
     end--if vyber ~= nil then

     z,k,vyber = string.find(line,"series%p%p([%S%s]*)%p%pspan%p")
     if vyber ~= nil then
      table.insert(tv_program[tonumber(tv)].prg.series,#tv_program[tonumber(tv)].prg.name, vyber)
     end

     z,k,vyber = string.find(line,"genres%p%p([%S%s]*)%p%pdiv%p")
     if vyber ~= nil then
      table.insert(tv_program[tonumber(tv)].prg.genres,#tv_program[tonumber(tv)].prg.name, vyber)
     end

    end--if tv > 0 then
   end--for line in io.lines(tv_soubor) do
  end--if tvprogram_tab.akt == 1 then

  ----------------------------------------
  --test brány
  local data = io.popen("ip route")
  while true do
   local line = data:read("*l")
   if line == nil then break end
   z,k,vyber = string.find(line,"default%svia%s(%S+)%s") --ip adresa
   if vyber ~= nil then
    tvprogram_tab.brana = 1
    break
   end--if vyber ~= nil then
  end--while true do
  data:close()

  --soubor neexistuje, nebo je zastaralý
  if tvprogram_tab.soubor == 0 or tvprogram_tab.akt == nil or tvprogram_tab.akt == 0 then
   if tvprogram_tab.brana == 1 then
    if tostring(cookies) == "" then
     wget.tvprogram = "${texeci 25 wget -q "..url.." -O "..conky_adr..soubor.." }"
    else
     wget.tvprogram = "${texeci 25 wget --load-cookies "..conky_adr..cookies.." -q "..url.." -O "..conky_adr..soubor.." }"
    end--if tostring(cookies) == "" then
    tvprogram_tab.tl = 8 --odpočet pro update == nil
   else
    tvprogram_tab.tl = 15 --odpočet pro update == nil
   end--if tvprogram_tab.brana == 1 then
  end--if tvprogram_tab.soubor == 0 or tvprogram_tab.akt == nil or tvprogram_tab.akt == 0 then

 elseif tonumber(update[tostring(name)]) <= updates then

  --nastavení intervalu
  update[tostring(name)] = updates + tonumber(interval[tostring(name)])

  if tvprogram_tab.akt == 0 then
   --test brány
   local data = io.popen("ip route")
   while true do
    local line = data:read("*l")
    if line == nil then break end
    z,k,vyber = string.find(line,"default%svia%s(%S+)%s") --ip adresa
    if vyber ~= nil then
     if tostring(cookies) == "" then
      wget.tvprogram = "${texeci 25 wget -q "..url.." -O "..conky_adr..soubor.." }"
     else
      wget.tvprogram = "${texeci 25 wget --load-cookies "..conky_adr..cookies.." -q "..url.." -O "..conky_adr..soubor.." }"
     end--if tostring(cookies) == "" then
     break
    end--if vyber ~= nil then
   end--while true do
   data:close()
  end--if tvprogram_tab.akt == 0 then

 end--if tonumber(update[tostring(name)]) == nil then--první průchod skriptem

 ----------------------------------------
 --odpočet pro aktualizaci dat
 if tvprogram_tab.tl > 0 then
  tvprogram_tab.tl = tvprogram_tab.tl - 1
  if tvprogram_tab.tl == 0 then update[tostring(name)] = nil end
 end--if tvprogram_tab.tl > 0 then

 ----------------------------------------
 --vypis dat modulu
 ----------------------------------------

 local x = 0
 local y = modul.pozice[tonumber(tvprogram_tab.pozice_y)]
 --nastavení fontu
 cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL);

 ----------------------------------------
 --vykreslení pozadí pro menu
 if pozadi_menu == 1 then pozadi(y - 12,15) end

 ----------------------------------------
 --konstrukce pro klikutí na menu
 local menu = "TV PROGRAM"
 local delka = tonumber(string.len(menu)*7)

 --linie - první část
 cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD);
 cairo_set_font_size (cr, 12.0);
 cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);

 local linie1 = (rozmer_panelu_x - delka)/2 - 5
 cairo_rectangle (cr, x,y-5,linie1,1);cairo_fill (cr);

 --pozice kurzoru/kliknutí
 if mx>=x+linie1+5 and mx<=x+linie1+5+delka+3 and my<=y and my>=y-12 then
  cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
  if mx == kx and my == ky and klik_menu[tostring(name)] == 0 then
   klik_menu[tostring(name)] = 1
  elseif mx == kx and my == ky and klik_menu[tostring(name)] == 1 then
   klik_menu[tostring(name)] = 0
  end--kliknutí
 else
  cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
 end--pozice kurzoru

 cairo_move_to (cr, x+linie1+5, y);cairo_show_text (cr, menu);--text menu

 --linie - druhá část
 cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
 local linie2 = rozmer_panelu_x - (linie1+5+delka+7)
 cairo_rectangle (cr, x+linie1+5+delka+7,y-5,linie2,1);cairo_fill (cr);

 ----------------------------------------
 --otevřený panel
 y = y + 3

 if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

  cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL);
  cairo_set_font_size (cr, 10.0);

  --soubor neexistuje,nebo je zastaralý
  if tvprogram_tab.soubor == 0 or tvprogram_tab.akt ~= 1 then

   if pozadi_panel == 1 then pozadi(y+2,46) end

   y = y + 25
   local text = "Soubor "..tv_soubor
   local delka = tonumber(string.len(text)*6)
   local pozice = (rozmer_panelu_x - delka) / 2
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
   cairo_move_to (cr, pozice,y-1);cairo_show_text (cr, text);

   y = y + 15
   if tvprogram_tab.soubor == 0 then
    text = "neexistuje, nebo je poškozený."
    delka = 30*6
   elseif tvprogram_tab.akt ~= 1 then
    text = "obsahuje zastaralá data."
    delka = 24*6
   end
   local pozice = (rozmer_panelu_x - delka) / 2
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
   cairo_move_to (cr, pozice,y-1);cairo_show_text (cr, text);
   y = y + 4

  elseif tvprogram_tab.akt == 1 then--data jsou aktuální

   --pozadí pro televizní program
   if pozadi_panel == 1 then
    local poz = y+2
    local vyska = (tonumber(tv_pocet * 15) + 15) * #tv_program
    pozadi(poz,vyska+2)
   end--if pozadi_panel == 1 then

   if tvprogram_tab.vyber == nil or tvprogram_tab.vyber >= updates then
    tvprogram_tab.vyber = updates + 60

    local sys_time = conky_parse("${time %H:%M}")
    local minuty = tonumber(string.match(sys_time,"(%d%d)%p")*60) + tonumber(string.match(sys_time,"%p(%d%d)"))

    for a = 1,#tv_program do
     y = y + 15

     --pozice kurzoru/kliknutí
     if mx>=x+5 and mx<=rozmer_panelu_x-5 and my<=y and my>=y-12 then
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
      if mx == kx and my == ky and tv_vlc == 1 then
       local run = tv_program[tonumber(a)].name
       for r = 1,#stanice_vlc do
        if tostring(stanice_vlc[tonumber(r)].N) == tostring(run) then
         os.execute("killall vlc")
         os.execute("vlc --one-instance dvb-t://"..tostring(stanice_vlc[tonumber(r)].P).." 2>/dev/null &")
         break
        end--if tostring(table_vlc[tostring(run)]) ~= nil then
       end--for r = 1,#table_vlc do
      end--kliknutí
     else
      cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
     end--pozice kurzoru
     cairo_move_to (cr, x+10,y-1);cairo_show_text (cr, tv_program[tonumber(a)].name);

     --výpis pořadů
     for b = 1,#tv_program[tonumber(a)].prg.time do

      --if tonumber(b+tv_pocet) <= #tv_program[tonumber(a)].prg.time then
       if tonumber(minuty) <= tonumber(tv_program[tonumber(a)].prg.minuty[tonumber(b+1)]) then

        local cas_od = tv_program[tonumber(a)].prg.time[tonumber(b)]
        local cas_do = tv_program[tonumber(a)].prg.time[tonumber(b+1)]
        local name = tv_program[tonumber(a)].prg.name[tonumber(b)]
        local series = tv_program[tonumber(a)].prg.series[tonumber(b)]
        local year = tv_program[tonumber(a)].prg.year[tonumber(b)]
        --právě teď vysílají
        cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
        cairo_show_text (cr, " "..cas_od.."-"..cas_do);
        y = y + 15
        cairo_move_to (cr, x+25,y-1);
        cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
        cairo_show_text (cr, " "..name.." ");
        cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
        cairo_show_text (cr, series);
        cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
        cairo_show_text (cr," ");
        cairo_show_text (cr,year);

        local p = tonumber(tv_pocet-1)
        if tonumber(p) >= 1 then
         for n = 1, tonumber(p) do
          local cas_od = tv_program[tonumber(a)].prg.time[tonumber(b+n)]
          local cas_do = tv_program[tonumber(a)].prg.time[tonumber(b+1+n)]
          local name = tv_program[tonumber(a)].prg.name[tonumber(b+n)]
          local series = tv_program[tonumber(a)].prg.series[tonumber(b+n)]
          local year = tv_program[tonumber(a)].prg.year[tonumber(b+n)]
          y = y + 15
          cairo_move_to (cr, x+20,y-1);
          cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
          cairo_show_text (cr, cas_od.."-"..cas_do);
          cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
          cairo_show_text (cr, " "..name.." ");
          cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
          cairo_show_text (cr, series);
          cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
          cairo_show_text (cr," ");
          cairo_show_text (cr,year);
         end--for n = 1, tonumber(p) do
        end--if tonumber(p) > 1 then
        break
       end--if tonumber(minuty) <= tonumber(tv_program[tonumber(a)].prg.minuty[tonumber(b+1)])

      --else

       --tvprogram_tab.akt = 0 --data jsou neaktuální

      --end--if tonumber(b+tv_pocet) <= #tv_program[tonumber(a)].prg.time

     end--for b = 1,#tv_program[tonumber(a)].prg.time do
    end--for a = 1,#tv_program do
   end--if tvprogram_tab.vyber == nil or tvprogram_tab.vyber >= updates then
  end--if tvprogram_tab.soubor == 0 or tvprogram_tab.akt ~= 1 then
 end--if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

 ----------------------------------------
 --pozice pro další modul
 if klik_menu[tostring(name)] == 1 then
  next_y = y + 18
 else
  next_y = y + 14
 end--if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

 modul.pozice[tonumber(tvprogram_tab.pozice_y)+1] = next_y

 return modul

end--function modul_tvprogram()
--############################################################

Skript nové verze funkce conky_wget()

function conky_wget()
------------------------------------------------------------
--        VLKODLAK  2016 ver 0.3
------------------------------------------------------------
-- stáhne požadovaný soubor pomoci Conky ${texeci }
------------------------------------------------------------
-- pro správnou funkci potřebuje globální tabulku
-- wget = {}
------------------------------------------------------------
-- nastavení v conky.rc
--
-- template9 ${lua_parse wget}
-- TEXT
-- ${template9}
------------------------------------------------------------
 local vypis = ""

 if wget.pocasi ~= nil then--stahování pro modul_pocasi
  vypis = tostring(wget.pocasi)
 end

 if wget.tvprogram ~= nil then--stahování pro modul_tvprogram
  vypis = tostring(wget.tvprogram)
 end


 return tostring(vypis)

end--function conky_wget()
--############################################################

Sdílet