Hlavní navigace

Conky a LUA - počasí

8. 3. 2016 7:36 (aktualizováno) Vladislav Konopík

Modul pro Conky zobrazující předpověď počasí pro ČR.

Skript modulu stačí vložit na konec již uveřejněného základního nastavení LUA skriptu a do tabulky ‚modul‘ zadat název modulu. Název modulu naleznete za nápovědou v proměnné:

local name = "pocasi"

Skript modulu:

function modul_pocasi()
------------------------------------------------------------
--            VLKODLAK
--           2015 ver 0.1
------------------------------------------------------------
-- předpověď počasí na 5 dní
--
--##########################################################
--
-- pro svou činnost potřebuje: funkce
--[[

kurzor()
pozadi(poz,vyska)
conky_wget()

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: globální tabulky (před hlavní funkcí - conky_main())
--[[

wget = {}

update = {
 ["pocasi"] = nil,
}

interval = {
 ["pocasi"] = 10,
}

klik_menu = {
 ["pocasi"] = 0,
}

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: globální proměnné (před hlavní funkcí - conky_main())
--[[

pozadi_menu      --nastavuje pozadí pro menu
pozadi_panel     --nastavuje pozadí pro panel
pozadi_barva     --nastavuje barvu pozadí

rozmer_panelu_x    --rozměr panelu v pixelech, musí se shodovat s nastavením
           --hodnoty 'minimum_size' v conky.rc

pocasi_obr      --adresář s obrázky
pocasi_soubor     --umístění a název souboru s daty
pocasi_hodnoty    --data s předpovědí
pocasi_url      --url adresa pro stahování dat

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: nainstalované aplikace
--[[

wget         --pro stažení dat
imlib2        --knihovna pro zobrazení obrázků (sudo apt-get install libimlib2)

--]]

------------------------------------------------------------

 --proměnná pro identifikaci modulu
 local name = "pocasi"

 --vymazání tabulky pro stahování souborů
 wget = {}

 ----------------------------------------
 --podmínky pro interval dat modulu
 ----------------------------------------

 if tonumber(update[tostring(name)]) == nil then--první průchod skriptem

  --nastavení intervalu
  update[tostring(name)] = updates + tonumber(interval[tostring(name)])

  ----------------------------------------
  --tabulka pro nastavení modulu
  pocasi_tab = {
   ["tl"] = 0,--pro aktualizaci dat po ručním stažení souboru
   ["akt"] = nil,--stav aktuálnosti dat
   ["soubor"] = 0,--pro přítomnost souboru s daty
   ["brana"] = 0, --dostupnost brány
   ["pozice_y"] = nil,--pozice 'y' pro modul
   ["vyber"] = nil, --pro výběr předpovědi
  }

  --smyčka pro nastavení pozice modulu
  for a = 1,#modul.name do
   local text = tostring(modul.name[a])
   if string.match(text, "(%S*)") == tostring(name) then
    pocasi_tab.pozice_y = a
    break
   end--if string.match(text, "(%S)") == tostring(name) then
  end--for a = 1,#modul.name do

  ----------------------------------------
  --definování tabulky pro data
  pocasi = {} --hlavní tabulka

  ----------------------------------------
  --test přítomnosti souboru
  local data = io.popen("ls --full-time "..pocasi_soubor.." 2> /dev/null")
  local line = data:read("*l")
  data:close()
  if line == nil then
   pocasi_tab.soubor = 0 --soubor neexistuje
  else
   pocasi_tab.soubor = 1 --soubor je přítomen
  end

  ----------------------------------------
  --test aktuálnosti dat v přítomném souboru
  if pocasi_tab.soubor == 1 then

   for line in io.lines(pocasi_soubor) do
    --uložení řádku s daty
    z,k,vyber = string.find(line, "var%sdata%s%p%s([%S%s]*)</script>")
    if vyber ~= nil then
     pocasi_hodnoty = vyber
     break
    end--if vyber ~= nil then

   end--for line in io.lines(pocasi_soubor) do

   --podtabulka pro jednotlivé dny
   for a = 1,6 do pocasi[tonumber(a)] = {} end

   --datum ze souboru pro jednotlivé dny
   if pocasi_hodnoty ~= nil then

    z,k,den1 = string.find(pocasi_hodnoty,"(%d+_%d+)")
    pocasi[1].datum = den1
    z,k,den2 = string.find(pocasi_hodnoty,"(%d+_%d+)",k)
    pocasi[2].datum = den2
    z,k,den3 = string.find(pocasi_hodnoty,"(%d+_%d+)",k)
    pocasi[3].datum = den3
    z,k,den4 = string.find(pocasi_hodnoty,"(%d+_%d+)",k)
    pocasi[4].datum = den4
    z,k,den5 = string.find(pocasi_hodnoty,"(%d+_%d+)",k)
    pocasi[5].datum = den5
    z,k,den6 = string.find(pocasi_hodnoty,"(%d+_%d+)",k)
    pocasi[6].datum = den6

    --uložení a následné odstranění rekordů
    rekordy = nil
    z,k,rekordy = string.find(pocasi_hodnoty, "%p%p%p%p%p(%d+_%d+[%S]*)")
    pocasi_hodnoty = string.gsub(pocasi_hodnoty, ""..rekordy.."" , "")

    --systémový datum
    local data = io.popen("date +%d%m")
    local line = data:read("*l")
    data:close()
    local d = string.match(line,"(%d%d)%d%d")
    local m = string.match(line,"%d%d(%d%d)")
    if string.match(m,"(%d)%d") == "0" then m = string.gsub (m, "0", "") end
    if string.match(d,"(%d)%d") == "0" then d = string.gsub (d, "0", "") end
    local datum = d.."_"..m

    --porovnání systémového a ze souboru získaného datumu
    for a = 1,6 do
     if tostring(pocasi[tonumber(a)].datum) == tostring(datum) then
      pocasi_tab.akt = tonumber(a)
      pocasi_tab.vyber = tonumber(a)
      pocasi_tab.soubor = 2 --soubor existuje a data jsou použitelná
      break
     end
    end--for a = 1,6 do

   end--if hodnoty ~= nil then
  end--if pocasi_tab.soubor == 1 then
  --print(pocasi_tab.akt)
  ----------------------------------------
  --data v souboru jsou aktuální
  if pocasi_tab.soubor == 2 then

   --načtení souboru pro uložení názvu dne
   local data = io.open(pocasi_soubor, "r")
   local info = data:read("*a")
   data:close()
   for a = 1,6 do
    z,k,dny = string.find(info, "<b%sclass=%pday%p>(%S*)</b>",k)
    pocasi[tonumber(a)].nazev = dny

    local upravit = tostring(dny)
    upravit = string.gsub (upravit, "ě", "e")
    upravit = string.gsub (upravit, "í", "i")
    upravit = string.gsub (upravit, "Ú", "U")
    upravit = string.gsub (upravit, "ý", "y")
    upravit = string.gsub (upravit, "ř", "r")
    upravit = string.gsub (upravit, "Č", "C")
    upravit = string.gsub (upravit, "á", "a")
    pocasi[tonumber(a)].nazev_znaky = string.len(upravit)
   end--for a = 1,6 do

   --tabulka pro rozdělení informací na jednotlivé dny
   informace_dny = {
    'd_0([%S%s]*)d_1',
    'd_1([%S%s]*)d_2',
    'd_2([%S%s]*)d_3',
    'd_3([%S%s]*)d_4',
    'd_4([%S%s]*)d_5',
    'd_5([%S%s]*)',
   }

   --uložení předpovědi do tabulky
   for a = 1,6 do
    z,k,data = string.find(pocasi_hodnoty,""..tostring(informace_dny[tonumber(a)]).."")
    pocasi[tonumber(a)].info = data

    --jasno, polojasno atd.
    z,k,stav = string.find(pocasi[tonumber(a)].info,"s%p*(%S*)%p%p%pd")
    pocasi[tonumber(a)].stav = stav
    --teplota ve dne
    z,k,tden = string.find(pocasi[tonumber(a)].info,"%p%p%p(%S*)%p%p%pn",k)
    pocasi[tonumber(a)].tden = tden
    --teplota v noci
    z,k,tnoc = string.find(pocasi[tonumber(a)].info,"%p%p%p(%S*)%p%p%pb",k)
    pocasi[tonumber(a)].tnoc = tnoc
    --bio
    z,k,bio = string.find(pocasi[tonumber(a)].info,"%p%p%p(%d)%p%p%pt",k)
    pocasi[tonumber(a)].bio = bio
    --textová předpověď
    z,k,text = string.find(pocasi[tonumber(a)].info,"%p%p%p([%S%s]*)%p%p%pu",k)
    --nahrazení znaků textové předpovědi
    text = string.gsub (text, "\\u017e", "ž")
    text = string.gsub (text, "\\u0159", "ř")
    text = string.gsub (text, "\\u011b", "ě")
    text = string.gsub (text, "\\u010c", "Č")
    text = string.gsub (text, "\\u010d", "č")
    text = string.gsub (text, "\\u0160", "Š")
    text = string.gsub (text, "\\u00e1", "á")
    text = string.gsub (text, "\\u00e9", "é")
    text = string.gsub (text, "\\u0148", "ň")
    text = string.gsub (text, "\\u0161", "š")
    text = string.gsub (text, "\\u0165", "ť")
    text = string.gsub (text, "\\u00ed", "í")
    text = string.gsub (text, "\\u00b0", "°")
    text = string.gsub (text, "\\u00fd", "ý")
    text = string.gsub (text, "\\u00fa", "ú")
    text = string.gsub (text, "\\/", "/")
    pocasi[tonumber(a)].text = text

    --rekordní teploty pro jednotlivé dny
    --rok maximální teploty
    z,k,rok_max = string.find(rekordy,""..tostring(pocasi[tonumber(a)].datum).."%p*%w*%p*%w*%p*(%d%d%d%d)")
    pocasi[tonumber(a)].rekord_max_r = rok_max

    --maximální teplota
    z,k,t_max = string.find(rekordy,""..tostring(pocasi[tonumber(a)].datum).."%p*%w*%p*%w*%p*%d*%p*%w*%p%p%p(%p?%d+%p%d)")
    t_max = string.gsub (t_max, "%p", ",") --nahrazení znaku
    pocasi[tonumber(a)].rekord_max_t = t_max

    --rok minimální teploty
    z,k,rok_min = string.find(rekordy,""..tostring(pocasi[tonumber(a)].datum).."%p*%w*%p*%w*%p*%d*%p*%w*%p*%d+%p%d%p*%w*%p*%w*%p*(%d%d%d%d)")
    pocasi[tonumber(a)].rekord_min_r = rok_min

    --minimální teplota
    z,k,t_min = string.find(rekordy,""..tostring(pocasi[tonumber(a)].datum).."%p*%w*%p*%w*%p*%d*%p*%w*%p*%d+%p%d%p*%w*%p*%w*%p*%d*%p*%w*%p%p%p(%p?%d+%p%d)")
    pocasi[tonumber(a)].rekord_min_t = t_min

    --smyčka pro rozdělení textu předpovědi
    slova = {}--tabulka pro jednotlivá slova
    pocasi[tonumber(a)].radky = {}--podabulka pro řádky
    local info = pocasi[tonumber(a)].text
    --naplnění tabulky 'slova'
    for text in string.gmatch(info, "%S+%s?") do table.insert(slova, text) end

    local delka = rozmer_panelu_x - 30 --odsazení od okrajů panelu (2*15=30)
    local pocet_znaku = string.match(tonumber(delka/6),"%d+")
    local delka_radku = nil
    local s = 1
    local text
    local start = 1

    repeat

     if delka_radku == nil then

      text = slova[tonumber(s)]
      delka_radku = string.len(text)
      s = s + 1

     elseif tonumber(delka_radku) < tonumber(pocet_znaku) then

      text = text..slova[tonumber(s)]

      nahradit_text = tostring(text)
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "ě", "e")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "š", "s")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "č", "c")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "ř", "r")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "ž", "z")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "ý", "y")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "á", "a")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "í", "i")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "é", "e")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "ú", "u")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "ů", "u")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "ť", "t")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "ň", "n")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "Č", "C")
      nahradit_text = string.gsub (nahradit_text, "°C", "cc")

      delka_radku = string.len(nahradit_text)

      if tonumber(delka_radku) < tonumber(pocet_znaku) then s = s + 1 end

     elseif tonumber(delka_radku) == tonumber(pocet_znaku) then
      z = start
      k = tonumber(s)
      text = ""
      for b = tonumber(z),tonumber(k) do
       if tostring(text) == "" then
        text = slova[tonumber(b)]
       else
        text = text..slova[tonumber(b)]
       end
      end--for b = tonumber(z),tonumber(k) do
      table.insert(pocasi[tonumber(a)].radky, text)
      text = nil
      delka_radku = nil
      start = tonumber(s + 1)
      s = s + 1

     elseif tonumber(delka_radku) > tonumber(pocet_znaku) then
      z = start
      k = tonumber(s-1)
      text = ""
      for b = tonumber(z),tonumber(k) do
       if tostring(text) == "" then
        text = slova[tonumber(b)]
       else
        text = text..slova[tonumber(b)]
       end
      end--for b = tonumber(z),tonumber(k) do
      table.insert(pocasi[tonumber(a)].radky, text)
      text = nil
      delka_radku = nil
      start = tonumber(s)

     end--if delka_radku == nil then

    until tonumber(s) > #slova
    table.insert(pocasi[tonumber(a)].radky, text)

   end--for a = 1,6 do
  end--if pocasi_tab.soubor == 2 then

  ----------------------------------------
  --soubor neexistuje, nebo je zastaralý
  if pocasi_tab.soubor == 0 or pocasi_tab.akt == 0 or pocasi_tab.akt == 6 then

   --test brány
   local data = io.popen("ip route")
   while true do
    local line = data:read("*l")
    if line == nil then break end
    z,k,vyber = string.find(line,"default%svia%s(%S+)%s") --ip adresa
    if vyber ~= nil then
     brana = vyber
     break
    end--if vyber ~= nil then
   end--while true do
   data:close()

   --příkaz pro funkci wget(), pokud je brána dostupná
   if brana ~= nil then
    update[tostring(name)] = updates + 15
    wget.pocasi = "${texeci 20 wget -q "..pocasi_url.." -O "..pocasi_soubor.." }"
    pocasi_tab.brana = 1
   else
    pocasi_tab.brana = 0
   end--if brana ~= nil then

  end--if pocasi_tab.soubor == 0 or pocasi_tab.akt == 0 or pocasi_tab.akt == 6 then


 elseif tonumber(update[tostring(name)]) <= updates then

  --nastavení intervalu
  update[tostring(name)] = updates + tonumber(interval[tostring(name)])

  ----------------------------------------
  --stav souboru
  if pocasi_tab.soubor == 0 or pocasi_tab.akt == 0 or pocasi_tab.akt == 6 then
   update[tostring(name)] = nil
  else

   --systémový datum
   local d = conky_parse("${time %e}")
   local m = conky_parse("${time %m}")
   d = string.gsub (d, " ", "")
   if string.match(m,"(%d)%d") == "0" then m = string.gsub (m, "0", "") end
   local datum = d.."_"..m

   for a = 1,6 do
    if tostring(pocasi[tonumber(a)].datum) == tostring(datum) then
     pocasi_tab.akt = tonumber(a)
    end
   end--for a = 1,6 do

   --test brány
   local data = io.popen("ip route")
   while true do
    local line = data:read("*l")
    if line == nil then break end
    z,k,vyber = string.find(line,"default%svia%s(%S+)%s") --ip adresa
    if vyber ~= nil then
     pocasi_tab.brana = 1
     break
    else
     pocasi_tab.brana = 0
    end--if vyber ~= nil then
   end--while true do
   data:close()

  end--if pocasi_tab.soubor == 0 or pocasi_tab.akt == 0 or pocasi_tab.akt == 6 then

 end--if tonumber(update[tostring(name)]) == nil then

 ----------------------------------------
 --odpočet pro ruční aktualizaci dat
 if pocasi_tab.tl > 0 then
  pocasi_tab.tl = pocasi_tab.tl - 1
  if pocasi_tab.tl == 0 then update[tostring(name)] = nil end
 end--if pocasi_tab.tl > 0 then

 ----------------------------------------
 --vypis dat modulu
 ----------------------------------------

 local x = 0
 local y = modul.pozice[tonumber(pocasi_tab.pozice_y)]
 --nastavení fontu
 cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL);

 ----------------------------------------
 --vykreslení pozadí pro menu
 if pozadi_menu == 1 then pozadi(y - 12,15) end

 ----------------------------------------
 --konstrukce pro klikutí na menu
 local menu = "POČASÍ"
 local delka = 5.6*7

 --linie - první část
 cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD);
 cairo_set_font_size (cr, 12.0);
 cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);

 local linie1 = (rozmer_panelu_x - delka)/2 - 5
 cairo_rectangle (cr, x,y-5,linie1,1);cairo_fill (cr);

 --pozice kurzoru/kliknutí
 if mx>=x+linie1+5 and mx<=x+linie1+5+delka+3 and my<=y and my>=y-12 then
  cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
  if mx == kx and my == ky and klik_menu[tostring(name)] == 0 then
   klik_menu[tostring(name)] = 1
  elseif mx == kx and my == ky and klik_menu[tostring(name)] == 1 then
   klik_menu[tostring(name)] = 0
  end--kliknutí
 else
  cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
 end--pozice kurzoru

 cairo_move_to (cr, x+linie1+5, y);cairo_show_text (cr, menu);--text menu

 --linie - druhá část
 cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
 local linie2 = rozmer_panelu_x - (linie1+5+delka+7)
 cairo_rectangle (cr, x+linie1+5+delka+7,y-5,linie2,1);cairo_fill (cr);

 ----------------------------------------
 --otevřený panel
 y = y + 3

 if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

  cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL);
  cairo_set_font_size (cr, 10.0);

  --soubor neexistuje,nebo je zastaralý
  if pocasi_tab.soubor == 0 or pocasi_tab.akt == 0 or pocasi_tab.akt == 6 then

   if pozadi_panel == 1 then pozadi(y+2,50) end

   y = y + 25
   local text = "Soubor "..pocasi_soubor
   local delka = tonumber(string.len(text)*6)
   local pozice = (rozmer_panelu_x - delka) / 2
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
   cairo_move_to (cr, pozice,y-1);cairo_show_text (cr, text);

   y = y + 15
   if pocasi_tab.soubor == 0 then
    text = "neexistuje, nebo je poškozený."
    delka = 30*6
   elseif pocasi_tab.akt == 0 or pocasi_tab.akt == 6 then
    text = "obsahuje zastaralá data předpovědi."
    delka = 35*6
   end
   local pozice = (rozmer_panelu_x - delka) / 2
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
   cairo_move_to (cr, pozice,y-1);cairo_show_text (cr, text);


  elseif pocasi_tab.akt >= 1 or pocasi_tab.akt <= 5 then--soubor obsahuje dostatečná data

   if pozadi_panel == 1 then pozadi(y+2,19) end

   --nastavení tlačítek
   local tl_r = 2 --rozestup mezi tlačítky
   local tl_o = 5 --odsazení tlačítka od okraje
   local tl_d = (rozmer_panelu_x - (tl_o*2) - (tl_r*4)) /5
   local tl_z = tl_o --začátek prvního tlačítka

   --tlačítka dnů
   cairo_set_font_size (cr, 10.0);
   y = y + 4
   for a = 1,5 do
    --grafika tlačítka
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.4,0.4,0.4,1);
    cairo_rectangle (cr, x+tl_z,y,tl_d,15);cairo_fill (cr);
    --výběr tlačítka
    if a < tonumber(pocasi_tab.akt) then
     --print(a)
     cairo_set_source_rgba (cr, 0.1,0.1,0.1,1);
     local pozice = (tl_d - (tonumber(pocasi[tonumber(a)].nazev_znaky)*6)) /2
     cairo_move_to (cr, tl_z+pozice,y+12);cairo_show_text (cr, pocasi[tonumber(a)].nazev);
    elseif a >= tonumber(pocasi_tab.akt) then
     if pocasi_tab.vyber == tonumber(a) then
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
     else
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
     end--if pocasi_tab.vyber == tonumber(a) then

     local pozice = (tl_d - (tonumber(pocasi[tonumber(a)].nazev_znaky)*6)) /2
     if mx>=tl_z and mx<=tl_z+tl_d and my<=y+15 and my>=y then
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);--barva při najetí kurzoru
      if mx == kx and my == ky then pocasi_tab.vyber = tonumber(a) end
     end
     cairo_move_to (cr, tl_z+pozice,y+12);cairo_show_text (cr, pocasi[tonumber(a)].nazev);

    end--if a < tonumber(pocasi_tab.akt) then

    tl_z = tl_z + tl_r + tl_d
   end--for a = 1,5 do

   ----------------------------------------
   --předpověď na zvolený den
   local den = tonumber(pocasi_tab.vyber)

   --pozadí panelu
   y = y + 15
   if pozadi_panel == 1 then pozadi(y+2,125+4) end

   --datum
   local text = string.gsub(pocasi[tonumber(den)].datum, "_", ".")
   cairo_set_font_size (cr, 12.0);
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
   cairo_move_to (cr, x + 10, y + 15);cairo_show_text (cr, text);
   --stav
   nahradit_stav = {
    ["skorojasno-bourky"] = "skorojasno - bouřky",
    ["prehanky-bourky"] = "přeháňky - bouřky",
    ["prehanky-dest"] = "dešťové přeháňky",
    ["obcasny-dest"] = "občasný déšť",
    ["oblacno"] = "oblačno",
    ["zatazeno"] = "zataženo",
    ["snih-dest"] = "déšť se sněhem",
    ["prehanky-snih-dest"] = "přeháňky - déšť se sněhem",
    ["prehanky-snih"] = "sněhové přeháňky",
   }
   local stav_dne = string.gsub (pocasi[tonumber(den)].stav, "%S+", nahradit_stav)
   cairo_show_text (cr, " "..stav_dne);

   --obrázek předpovědi
   local obrazek = pocasi_obr..pocasi[tonumber(den)].stav..".png"
   local zobraz = imlib_load_image(obrazek)
   imlib_context_set_image(zobraz)
   imlib_render_image_on_drawable(x+10, y+10)

   --teplota den
   y = y + 25
   cairo_set_font_size (cr, 12.0);cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, rozmer_panelu_x -100, y);cairo_show_text (cr, "Den ");
   cairo_set_font_size (cr, 20.0);cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
   cairo_move_to (cr, rozmer_panelu_x - 70, y);
   if string.match(pocasi[tonumber(den)].tden, "%S") == "-" then
    cairo_show_text (cr, ""..pocasi[tonumber(den)].tden);
   else
    cairo_show_text (cr, " "..pocasi[tonumber(den)].tden);
   end
   cairo_set_font_size (cr, 12.0);cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, rozmer_panelu_x -30, y);cairo_show_text (cr, "°C");
   --teplota noc
   y = y + 25
   cairo_set_font_size (cr, 12.0);cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, rozmer_panelu_x -100, y);cairo_show_text (cr, "Noc ");
   cairo_set_font_size (cr, 20.0);cairo_set_source_rgba (cr, 0.8,0.8,0.8,1);
   cairo_move_to (cr, rozmer_panelu_x - 70, y);
   if string.match(pocasi[tonumber(den)].tnoc, "%S") == "-" then
    cairo_show_text (cr, ""..pocasi[tonumber(den)].tnoc);
   else
    cairo_show_text (cr, " "..pocasi[tonumber(den)].tnoc);
   end
   cairo_set_font_size (cr, 12.0);cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, rozmer_panelu_x -30, y);cairo_show_text (cr, "°C");
   --bio
   y = y + 25
   cairo_set_font_size (cr, 12.0);cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, rozmer_panelu_x -100, y);cairo_show_text (cr, "Bio  ");
   cairo_set_font_size (cr, 16.0);cairo_set_source_rgba (cr, 0.8,0.8,0.8,1);
   cairo_show_text (cr, pocasi[tonumber(den)].bio);

   --rekordy
   y = y + 20
   cairo_set_font_size (cr, 10.0);
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, rozmer_panelu_x -110, y);
   local text = string.gsub(pocasi[tonumber(den)].datum, "_", ".")
   cairo_show_text (cr, "Rekord pro "..text);
   y = y + 15
   local rok = pocasi[tonumber(den)].rekord_max_r
   cairo_move_to (cr, rozmer_panelu_x -100, y);
   cairo_show_text (cr, rok);
   local teplota = pocasi[tonumber(den)].rekord_max_t
   if string.match(teplota, "%S") == "-" then
    cairo_show_text (cr, "  "..teplota.." °C");
   else
    cairo_show_text (cr, "  "..teplota.." °C");
   end
   y = y + 15
   cairo_move_to (cr, rozmer_panelu_x -100, y);
   local rok = pocasi[tonumber(den)].rekord_min_r
   cairo_move_to (cr, rozmer_panelu_x -100, y);
   cairo_show_text (cr, rok);
   local teplota = pocasi[tonumber(den)].rekord_min_t
   if string.match(teplota, "%S") == "-" then
    cairo_show_text (cr, "  "..teplota.." °C");
   else
    cairo_show_text (cr, "  "..teplota.." °C");
   end

   --dělící čára
   y = y + 4
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_rectangle (cr, x+10,y,rozmer_panelu_x-20,0.5);cairo_fill (cr);

   --y = y + 15
   --pozadí textové předpovědi
   if pozadi_panel == 1 then
    poz = y+2
    vyska = tonumber(#pocasi[tonumber(den)].radky * 15) + 1
    pozadi(poz,vyska)
   end

   --výpis textové přepovědi
   cairo_set_font_size (cr, 10.0);
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   for a = 1,#pocasi[tonumber(den)].radky do
    y = y + 15
    cairo_move_to (cr, x+10,y-1);
    cairo_show_text (cr, pocasi[tonumber(den)].radky[tonumber(a)]);
   end

   if pocasi_tab.akt > 1 then

    aktualizace = {
    "Předpověď je aktuální",
    "Předpověď je stará 1 den",
    "Předpověď je stará 2 dny",
    "Předpověď je stará 3 dny",
    "Předpověď je stará 4 dny",
    "Předpověď je stará 5 dnů",
    }

    --pozadí aktualizace
    if pozadi_panel == 1 then pozadi(y+3,15+4) end

    --dělící čára
    y = y + 4
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
    cairo_rectangle (cr, x+10,y,rozmer_panelu_x-20,0.5);cairo_fill (cr);

    y = y + 15
    --text aktuálnosti předpovědi
    cairo_move_to (cr, x+80,y-1);
    cairo_show_text (cr, aktualizace[tonumber(pocasi_tab.akt)]);

    if pocasi_tab.brana == 1 then

     if mx>=rozmer_panelu_x-80 and mx<=rozmer_panelu_x-10 and my<=y and my>=y-12 then
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
      if mx == kx and my == ky then
       wget.pocasi = "${texeci 20 wget -q "..pocasi_url.." -O "..pocasi_soubor.." }"
       pocasi_tab.tl = 5
      end--kliknutí
     else
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
     end--pozice kurzoru

     cairo_move_to (cr, rozmer_panelu_x-80, y-1);
     cairo_show_text (cr, "Aktualizovat");
    end--if pocasi_tab.brana == 1 then

   end--if pocasi_tab.akt > 1 then
  end--if pocasi_tab.akt >= 1 and pocasi_tab.akt <= 5 then

 end--if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

 ----------------------------------------
 --pozice pro další modul
 if klik_menu[tostring(name)] == 1 then
  next_y = y + 17
 else
  next_y = y + 14
 end--if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

 modul.pozice[tonumber(pocasi_tab.pozice_y)+1] = next_y

 return modul

end--function modul_pocasi()
--############################################################

Sdílet