Hlavní navigace

Conky a LUA - disky

8. 3. 2016 7:38 (aktualizováno) Vladislav Konopík

Modul pro Conky zobrazující lokální disky, připojené oddíly (lvm a crypt) – není nastaven na sledování raid polí.

Skript modulu stačí vložit na konec již uveřejněného základního nastavení LUA skriptu a do tabulky ‚modul‘ zadat název modulu. Název modulu naleznete za nápovědou v proměnné:

local name = "disky"

Skript modulu:

function modul_disky()
------------------------------------------------------------
--            VLKODLAK
--           2015 ver 0.2
------------------------------------------------------------
-- informace o připojených oddílech lokálních disků
--
--##########################################################
--
-- pro svou činnost potřebuje: funkce
--[[

kurzor()
pozadi(poz,vyska)
bar(conky_indikace,odsazeni,x,y,pbar,ibar,sbar,vbar)

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: globální tabulky (před hlavní funkcí - conky_main())
--[[

update = {
 ["disky"] = nil,
}

interval = {
 ["disky"] = 5,
}

klik_menu = {
 ["disky"] = 0,
}

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: globální proměnné (před hlavní funkcí - conky_main())
--[[

pozadi_menu      --nastavuje pozadí pro menu
pozadi_panel     --nastavuje pozadí pro panel
pozadi_barva     --nastavuje barvu pozadí

rozmer_panelu_x    --rozměr panelu v pixelech, musí se shodovat s nastavením
           --hodnoty 'minimum_size' v conky.rc

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: nainstalované aplikace
--[[

lsblk         --poskytuje informace o oddílech a vrstvách zařízení
udisk         --poskytuje informace o zařízení

--]]

------------------------------------------------------------

 --proměnná pro identifikaci modulu
 local name = "disky"

 ----------------------------------------
 --podmínky pro interval dat modulu
 ----------------------------------------

 if tonumber(update[tostring(name)]) == nil then--první průchod skriptem

  --nastavení intervalu
  update[tostring(name)] = updates + tonumber(interval[tostring(name)])

  ----------------------------------------
  --tabulka pro nastavení modulu
  disky_tab = {
   ["tl"] = {},--podtabulka pro tlačítka
   ["reload"] = 1,--stav načtení dat
   ["delka"] = 0,
   ["pozice_y"] = nil,--pozice 'y' pro modul
  }

  --smyčka pro nastavení pozice modulu
  for a = 1,#modul.name do
   local text = tostring(modul.name[a])
   if string.match(text, "(%S*)") == tostring(name) then
    disky_tab.pozice_y = a
    break
   end--if string.match(text, "(%S)") == tostring(name) then
  end--for a = 1,#modul.name do

 elseif tonumber(update[tostring(name)]) <= updates then
  --průchod skriptem pro kontrolu počtu zařízení

  --nastavení intervalu
  update[tostring(name)] = updates + tonumber(interval[tostring(name)])

  ----------------------------------------
  --počet existujících zařízení
  local data = io.popen("ls /sys/block | grep -c sd")
  local pocet_zarizeni = data:read("*l")
  data:close()

  ----------------------------------------
  --celkový počet oddílů a připojených oddílů v systému
  local pocet_oddil = 0
  local pocet_mount = 0

  local data = io.popen("lsblk -o KNAME,MOUNTPOINT")
  while true do
   local line = data:read("*l")
   if line == nil then break end
   z,k,vyber = string.find(line, "(%S*)")

   if vyber ~= nil and vyber ~= "KNAME" then

    if string.match(vyber,"(%S%S)") == "sd" and string.match(vyber,"%S+(%d+)") ~= nil then
     pocet_oddil = pocet_oddil + 1
     z,k,vyber = string.find(line, "%S+%s+([%S%s]*)")
     if vyber ~= "" then pocet_mount = pocet_mount + 1 end
    end

    if string.match(vyber,"(%S%S)") == "dm" then
     pocet_oddil = pocet_oddil + 1
     z,k,vyber = string.find(line, "%S+%s+([%S%s]*)")
     if vyber ~= "" then pocet_mount = pocet_mount + 1 end
    end

   end--if vyber ~= nil and vyber ~= "KNAME" then

  end--while true do
  data:close()

  ----------------------------------------
  --kontrola
  if tonumber(pocet_mount) ~= tonumber(oddil_info.m) then
   disky_tab.reload = 2
  end

  if tonumber(pocet_zarizeni) ~= #disk or tonumber(pocet_oddil) ~= tonumber(oddil_info.o) then
   disky_tab.reload = 1
  end

  ----------------------------------------
  --samostatný update informací o smart a teplotě
  for d = 1, #disk do
   if disk[tonumber(d)].smart ~= "not available" and disk[tonumber(d)].smart_upd <= updates then

    --nastaveni samostatneho update
    disk[tonumber(d)].smart_upd = updates + 300

    local data = io.popen("udisks --show-info /dev/"..disk[tonumber(d)].device)
    while true do
     local line = data:read("*l")
     if line == nil then break end
     --overall assessment: Good
     z,k,vyber = string.find(line,"overall%sassessment%p%s+([%S%s]*)")
     if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].smart_stav = vyber end
     --airflow-temperature-celsius
     z,k,vyber = string.find(line,"airflow[%S]*%s+%d+|%s?%d+|%s?%d+%s+%S+%s+(%d+)")
     if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].smart_teplota = vyber end
    end--while true do
    data:close()--uzavřeni souboru

   end--disk[tonumber(d)].smart ~= "not available" and disk[tonumber(d)].smart_upd <= updates
  end--for d = 1, #disk do

 end--if tonumber(update[tostring(name)]) == nil then

 ----------------------------------------
 --samostatná podmínka pro zařízení a oddíly
 ----------------------------------------

 if disky_tab.reload == 1 then--průchod skriptem jen při změně počtu zařízení

  --nastavení intervalu
  update[tostring(name)] = updates + tonumber(interval[tostring(name)])

  ----------------------------------------
  --definování tabulky pro data
  disk = {} --hlavní tabulka o zařízení
  mount = {} --tabulka pro počet připojených oddílů na zařízení

  ----------------------------------------
  --seznam dostupného hardwaru začínajícího na 'sd'
  local hw = 1
  for line in io.lines("/proc/diskstats") do
   z,k,vyber = string.find(line,"(%w%w%w)")
   if vyber ~= nil and string.match(vyber,'sd.') ~= nil then

    --podtabulky pro každý disk
    disk[tonumber(hw)] = {}
    disk[tonumber(hw)].device = vyber
    mount[tonumber(hw)] = 0

    --konstrukce pro vynechání opakujících se názvů
    if tonumber(hw - 1) == 0 then
     hw = hw + 1
    else
     if tostring(vyber) == tostring(disk[tonumber(hw - 1)].device) then
      table.remove (disk, tonumber(hw))
      hw = hw
     else
      hw = hw + 1
     end--if tostring(vyber) == tostring(disk[tonumber(hw - 1)].device) then
    end--if tonumber(hw - 1) == 0 then

   end--if vyber ~= nil and string.match(vyber,'sd.') ~= nil then

  end--for line in io.lines("/proc/diskstats") do

  ----------------------------------------
  --smyčka pro uložení informací z aplikace 'udisk' a vytvoření
  --podtabulky pro tlačítka zařízení
  for d = 1,#disk do

   --základní info aplikací 'udisk'
   local dev = disk[tonumber(d)].device
   os.execute("udisks --show-info /dev/"..dev.." > /tmp/conky_"..dev.."")

   --podtabulka pro tlačítka
   disky_tab.tl[tonumber(d)] = 0

  end--for d = 1,#disk do

  ----------------------------------------
  --načtení uložených informací o hardwaru
  for d = 1,#disk do

   local dev = disk[tonumber(d)].device
   for line in io.lines("/tmp/conky_"..dev) do

    z,k,vyber = string.find(line,"removable%p%s*(%d)")--removable: 0
    if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].rm = vyber end
    z,k,vyber = string.find(line,"type%p%s*(%S*)")--type: udf
    if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].typ = vyber end
    z,k,vyber = string.find(line,"scheme%p%s+(%S*)")--scheme: gpt
    if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].scheme = vyber end
    z,k,vyber = string.find(line,"count%p%s+(%d+)")--count: 5
    if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].count = vyber end
    z,k,vyber = string.find(line,"vendor%p%s+(%S*)")--vendor: ATA
    if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].vendor = vyber end
    z,k,vyber = string.find(line,"model%p%s+([%S%s]*)")--model: ST500S142
    if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].model = vyber end
    z,k,vyber = string.find(line,"revision%p%s+(%S*)")--revision:
    if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].revision = vyber end
    z,k,vyber = string.find(line,"serial%p%s+(%S*)")--serial:
    if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].serial = vyber end
    z,k,vyber = string.find(line,"WWN%p%s+(%S*)")--WWN:
    if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].wwn = vyber end
    z,k,vyber = string.find(line,"interface%p%s+(%S*)")--interface: ata
    if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].interface = vyber end
    z,k,vyber = string.find(line,"if%sspeed%p%s+(%S*)")--if speed: (unknown)
    if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].speed = vyber end
    z,k,vyber = string.find(line,"ATA%sSMART%p%s+([%S%s]*)")--ATA SMART: Updated at
    if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].smart = vyber end

    --pokud jsou dostupné SMART informace
    if disk[tonumber(d)].smart ~= "not available" then
     --nastavení samostatného update (300 = 5 minut)
     disk[tonumber(d)].smart_upd = updates + 300
     z,k,vyber = string.find(line,"overall%sassessment%p%s+([%S%s]*)")
     if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].smart_stav = vyber end
     --airflow-temperature-celsius
     z,k,vyber = string.find(line,"airflow[%S]*%s+%d+|%s?%d+|%s?%d+%s+%S+%s+(%d+)")
     if vyber ~= nil then disk[tonumber(d)].smart_teplota = vyber end
    end--if disk[tonumber(d)].smart ~= "not available" then

   end--for line in io.lines("/tmp/conky_"..dev) do

  end--for d = 1,#disk do

  ----------------------------------------
  --tabulka pro celkový počet oddílů a připojených oddílů
  oddil_info = {["o"] = 0,["m"] = 0,}

  ----------------------------------------
  --načtení informací o oddílech
  for d = 1,#disk do

   --podtabulka pro jednotlivé oddíly
   disk[tonumber(d)].oddil = {}

   local dev = disk[tonumber(d)].device
   local o = 0 --fyzický oddíl
   disk[tonumber(d)].oddil_pocet = 0

   local data = io.popen("lsblk -o KNAME,RM,TYPE,SIZE,RO,MOUNTPOINT /dev/"..dev)
   while true do
    local line = data:read("*l")
    if line == nil then break end
    z,k,vyber = string.find(line, "(%S*)[%S%s]*")

    if vyber ~= nil and vyber ~= tostring(dev) and vyber ~= "KNAME" then

     --pro celkový počet oddílů - kontrola
     oddil_info.o = tonumber(oddil_info.o) + 1

     o = o + 1
     disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)] = {}

     disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].name = vyber
     z,k,vyber = string.find(line, "%S+%s+(%d)") -- 0
     disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].rm = vyber
     z,k,vyber = string.find(line, "%S+%s+%d%s(%S+)") -- crypt/lvm
     disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].typ = vyber
     z,k,vyber = string.find(line, "%S+%s+%d%s%S+%s+(%S+)") -- xxG
     disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].size = vyber
     z,k,vyber = string.find(line, "%S+%s+%d%s%S+%s+%S+%s+%d%s([%S%s]*)") -- adresář
     if vyber ~= "" then
      disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].mount = vyber
      mount[tonumber(d)] = tonumber(mount[tonumber(d)]) + 1
      --pro celkový počet připojených oddílů
      oddil_info.m = tonumber(oddil_info.m) + 1
     end
     disk[tonumber(d)].oddil_pocet = tonumber(disk[tonumber(d)].oddil_pocet) + 1

    end--if vyber ~= nil and vyber ~= tostring(dev) and vyber ~= "KNAME" then

   end--while true do
   data:close()

  end--for d = 1,#disk do

  disky_tab.reload = 0

 end--if disky_tab.reload == 1 then

 ----------------------------------------
 --samostatná podmínka pro oddíly
 ----------------------------------------

 if disky_tab.reload == 2 then--průchod při změně připojených oddílů

  --nastavení intervalu
  update[tostring(name)] = updates + tonumber(interval[tostring(name)])

  ----------------------------------------
  --tabulka pro celkový počet oddílů a připojených oddílů
  oddil_info = {["o"] = 0,["m"] = 0,}

  ----------------------------------------
  --načtení informací o oddílech
  for d = 1,#disk do

   --podtabulka pro jednotlivé oddíly
   disk[tonumber(d)].oddil = {}

   local dev = disk[tonumber(d)].device
   local o = 0 --fyzický oddíl
   disk[tonumber(d)].oddil_pocet = 0

   local data = io.popen("lsblk -o KNAME,RM,TYPE,SIZE,RO,MOUNTPOINT /dev/"..dev)
   while true do
    local line = data:read("*l")
    if line == nil then break end
    z,k,vyber = string.find(line, "(%S*)[%S%s]*")

    if vyber ~= nil and vyber ~= tostring(dev) and vyber ~= "KNAME" then

     --pro celkový počet oddílů - kontrola
     oddil_info.o = tonumber(oddil_info.o) + 1

     o = o + 1
     disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)] = {}

     disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].name = vyber
     z,k,vyber = string.find(line, "%S+%s+(%d)") -- 0
     disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].rm = vyber
     z,k,vyber = string.find(line, "%S+%s+%d%s(%S+)") -- crypt/lvm
     disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].typ = vyber
     z,k,vyber = string.find(line, "%S+%s+%d%s%S+%s+(%S+)") -- xxG
     disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].size = vyber
     z,k,vyber = string.find(line, "%S+%s+%d%s%S+%s+%S+%s+%d%s([%S%s]*)") -- adresář
     if vyber ~= "" then
      disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].mount = vyber
      mount[tonumber(d)] = tonumber(mount[tonumber(d)]) + 1
      --pro celkový počet připojených oddílů
      oddil_info.m = tonumber(oddil_info.m) + 1
     end
     disk[tonumber(d)].oddil_pocet = tonumber(disk[tonumber(d)].oddil_pocet) + 1

    end--if vyber ~= nil and vyber ~= tostring(dev) and vyber ~= "KNAME" then

   end--while true do
   data:close()

  end--for d = 1,#disk do

  disky_tab.reload = 0

 end--if disky_tab.reload == 2 then

 ----------------------------------------
 --vypis dat modulu
 ----------------------------------------

 local x = 0
 local y = modul.pozice[tonumber(disky_tab.pozice_y)]
 --nastavení fontu
 cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL);

 ----------------------------------------
 --vykreslení pozadí pro menu
 if pozadi_menu == 1 then pozadi(y-12,15) end

 ----------------------------------------
 --konstrukce pro klikutí na menu
 local menu = "DISKY"
 local delka = tonumber(string.len(menu)*7)

 --linie - první část
 cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD);
 cairo_set_font_size (cr, 12.0);
 cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);

 local linie1 = (rozmer_panelu_x - delka)/2 - 5
 cairo_rectangle (cr, x,y-5,linie1,1);cairo_fill (cr);

 --pozice kurzoru/kliknuti
 if mx>=x+linie1+5 and mx<=x+linie1+5+delka+3 and my<=y and my>=y-12 then
  cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
  if mx == kx and my == ky and klik_menu[tostring(name)] == 0 then
   klik_menu[tostring(name)] = 1
  elseif mx == kx and my == ky and klik_menu[tostring(name)] == 1 then
   klik_menu[tostring(name)] = 0
  end--kliknuti
 else
  cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
 end--pozice kurzoru

 cairo_move_to (cr, x+linie1+5, y);cairo_show_text (cr, menu);--text menu

 --linie - druha cast
 cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
 local linie2 = rozmer_panelu_x - (linie1+5+delka+7)
 cairo_rectangle (cr, x+linie1+5+delka+7,y-5,linie2,1);cairo_fill (cr);

 ----------------------------------------
 --otevřený panel
 y = y + 3

 if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

  cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL);

  for d = 1,#disk do

   if pozadi_panel == 1 then pozadi(y+2,15) end

   --sda/sdb atd.
   y = y + 15
   cairo_set_font_size (cr, 10.0);
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, x+5,y-1);cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].device);

   --model zařízení - kliknutelný text
   local text = tostring(disk[tonumber(d)].vendor.." "..disk[tonumber(d)].model)
   local delka = tonumber(string.len(text)*6.75)
   cairo_set_font_size (cr, 11.0);
   cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);

   --kurzor (změna barvy textu / kliknutí = informace)
   if mx>=x+30 and mx<=x+30+delka and my<=y and my>=y-10 then
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);

    if mx == kx and my == ky and disky_tab.tl[tonumber(d)] == 0 then
     disky_tab.tl[tonumber(d)] = 1
    elseif mx == kx and my == ky and disky_tab.tl[tonumber(d)] == 1 then
     disky_tab.tl[tonumber(d)] = 0
    end--kliknuti
   else
    cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
   end--pozice kurzoru
   cairo_move_to (cr, x+30,y-1);cairo_show_text (cr, text);

   --zápis / čtení / teplota
   cairo_set_font_size (cr, 9.0);

   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, x+210,y-1);cairo_show_text (cr, "R: ");
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
   local text = conky_parse("${diskio_read /dev/"..disk[tonumber(d)].device.."}")
   cairo_show_text (cr, string.match(text,"([%d%p]*%w)"));

   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, x+260,y-1);cairo_show_text (cr, "W: ");
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
   local text = conky_parse("${diskio_write /dev/"..disk[tonumber(d)].device.."}")
   cairo_show_text (cr, string.match(text,"([%d%p]*%w)"));

   if disk[tonumber(d)].smart ~= "not available" then
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
    cairo_move_to (cr, x+320,y-1);
    cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].smart_teplota);
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
    cairo_show_text (cr,"°C");
   end--if disk[tonumber(d)].smart ~= "not available" then

   ----------------------------------------
   --ostatní informace o zařízení
   if disky_tab.tl[tonumber(d)] == 1 then

    --pozadí pro dodatečné informace
    if pozadi_panel == 1 then
     local poz = y + 2
     local vyska = 60 --základ pro 4 řádky informací
     local info = tonumber(disk[tonumber(d)].oddil_pocet)
     vyska = vyska + (tonumber(info) * 12) + 4 + 4
     pozadi(poz,vyska)--volání funkce pro vykreslení pozadí
    end--if pozadi_panel == 1 then

    cairo_set_font_size (cr, 10.0);

    --smart
    y = y + 15
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
    cairo_move_to (cr, x+30,y);cairo_show_text (cr, "SMART:");
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
    cairo_move_to (cr, x+70,y);
    if disk[tonumber(d)].smart ~= "not available" then
     cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].smart_stav);
    else
     cairo_show_text (cr, "n/a");
    end--if disk[tonumber(d)].smart ~= "not available" then

    --informace o zařízení
    y = y + 15
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
    cairo_move_to (cr, x+30,y);cairo_show_text (cr, "SN: ");
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
    cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].serial);

    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
    cairo_move_to (cr, x+180,y);cairo_show_text (cr, "REV: ");
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
    cairo_move_to (cr, x+220,y);cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].revision);

    y = y + 15
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
    cairo_move_to (cr, x+30,y);cairo_show_text (cr, "Rozhraní: ");
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
    cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].interface);
    if disk[tonumber(d)].interface == "usb" then
     if tonumber(string.match(disk[tonumber(d)].speed, "(%d%d)")) > 48 then
      cairo_show_text (cr, "3");
     else
      cairo_show_text (cr, "2");
     end--
    end--if disk[tonumber(d)].interface == "usb" then

    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
    cairo_move_to (cr, x+180,y);cairo_show_text (cr, "Výměnný: ");
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
    if tonumber(disk[tonumber(d)].rm) == 1 then
     cairo_show_text (cr, "ano");
    else
     cairo_show_text (cr, "ne");
    end--if tonumber(disk[tonumber(d)].rm) == 1 then

    y = y + 15
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
    cairo_move_to (cr, x+30,y);cairo_show_text (cr, "Tabulka oddílů: ");
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
    if disk[tonumber(d)].scheme == "" then
     cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].typ);
    else
     cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].scheme);
    end--if disk[tonumber(d)].scheme ~= nil then

    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
    cairo_move_to (cr, x+180,y);cairo_show_text (cr, "Počet oddílů: ");
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
    cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].count);

    --oddělující čára
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
    cairo_rectangle (cr, x+30,y+4,rozmer_panelu_x-40,0.5);cairo_fill (cr);
    y = y + 4

    --všechny oddíly a vrstvy na disku
    if tonumber(disk[tonumber(d)].oddil_pocet) > 0 then
     for o = 1,tonumber(disk[tonumber(d)].oddil_pocet) do

      y = y + 12
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
      cairo_move_to (cr, x+30,y);
      cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].name);
      cairo_move_to (cr, x+70,y);
      cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].typ);
      cairo_move_to (cr, x+110,y);
      cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].size);

      cairo_move_to (cr, x+150,y);
      local text = disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].mount
      if text ~= nil then
       local delka = string.len(text)
       if delka > 29 then
        text = string.match(text, "(%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S%S)")
        cairo_show_text (cr, text.."...");
       else
        cairo_show_text (cr, text);
       end
      end--if text ~= nil then

     end--for o = 1,tonumber(disk[tonumber(d)].oddil_pocet) do

    end--if disk[tonumber(d)].oddil_pocet ~= nil then

    --oddělující čára
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
    cairo_rectangle (cr, x+30,y+4,rozmer_panelu_x-40,0.5);cairo_fill (cr);
    y = y + 4

   end--if disky_tab.tl[tonumber(d)] == 1 then

   ----------------------------------------
   --pozadí pro bar a info o připojeném oddílu
   --pro '/' a '/home'
   if tonumber(mount[tonumber(d)]) > 0 then
    for o = 1,tonumber(disk[tonumber(d)].oddil_pocet) do

     local mnt = disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].mount

     if mnt == "/" or mnt == "/home" then

      --pozadí
      if pozadi_panel == 1 then pozadi(y+2,30) end

      --název oddílu
      cairo_set_font_size (cr, 9.0);
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
      cairo_move_to (cr, x+30,y+12);
      cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].name);

      --zobrazení pokud se jedná o crypt/lvm vrstu
      local text = disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].name
      if string.match(text, "(%S%S)") == "dm" then
       cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
       cairo_move_to (cr, x+60,y+12);
       cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].typ);
      end--if string.match(text, "(%S%S)") == "dm" then

      --přípojný bod oddílu
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
      cairo_move_to (cr, x+90,y+12);
      cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].mount);

      --nastavení baru
      y = y + 15
      conky_indikace = conky_parse("${fs_used_perc "..mnt.."}")
      odsazeni = 30 --odsazení baru od okraje oproti textu (0 = žádné odsazení)
      pbar = {0.5,0.4,0.3,0.8} --barva pozadí baru
      ibar = {0.6,0.1,0.1,0.5} --barva indikátoru v baru
      sbar = rozmer_panelu_x - odsazeni - 10
      vbar = 14 --výška baru
      --volání funkce pro vykresleni baru
      bar(conky_indikace,odsazeni,x,y,pbar,ibar,sbar,vbar)

      --text v baru
      cairo_set_font_size (cr, 10.0);
      cairo_set_source_rgba (cr, 1,1,1,1);
      cairo_move_to (cr, x+35,y+11);
      local text = string.match(conky_parse("${fs_size "..mnt.."}"),"([%d%p]*%w)")
      cairo_show_text (cr, text);
      cairo_move_to (cr, x+90,y+11);
      cairo_show_text (cr, conky_parse("${fs_type "..mnt.."}"));
      cairo_move_to (cr, x+150,y+11);
      local text = string.match(conky_parse("${fs_used "..mnt.."}"),"([%d%p]*%w)")
      cairo_show_text (cr, "U: "..text);
      cairo_move_to (cr, x+235,y+11);
      local text = string.match(conky_parse("${fs_free "..mnt.."}"),"([%d%p]*%w)")
      cairo_show_text (cr, "F: "..text);
      cairo_move_to (cr, x+318,y+11);
      cairo_show_text (cr, conky_parse("${fs_free_perc "..mnt.."}").."%");

      --pozice pro další bar
      y = y + 15

     end--if mnt == "/" or mnt == "/home" then
    end--for o = 1,tonumber(disk[tonumber(d)].oddil_pocet) do
   end--if tonumber(mount[tonumber(d)]) > 0 then

   --pozadí pro bar a info o připojeném oddílu
   --pro další systémové oddíly
   if tonumber(mount[tonumber(d)]) > 0 then
    for o = 1,tonumber(disk[tonumber(d)].oddil_pocet) do

     local mnt = disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].mount

     if mnt == "/boot" or mnt == "/boot/efi" or mnt == "/var" or mnt == "/usr" then

      --pozadí
      if pozadi_panel == 1 then pozadi(y+2,30) end

      --název oddílu
      cairo_set_font_size (cr, 9.0);
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
      cairo_move_to (cr, x+30,y+12);
      cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].name);

      --zobrazení pokud se jedná o crypt/lvm vrstu
      local text = disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].name
      if string.match(text, "(%S%S)") == "dm" then
       cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
       cairo_move_to (cr, x+60,y+12);
       cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].typ);
      end--if string.match(text, "(%S%S)") == "dm" then

      --přípojný bod oddílu
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
      cairo_move_to (cr, x+90,y+12);
      cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].mount);

      --nastavení baru
      y = y + 15
      conky_indikace = conky_parse("${fs_used_perc "..mnt.."}")
      odsazeni = 30 --odsazení baru od okraje oproti textu (0 = žádné odsazení)
      pbar = {0.5,0.4,0.3,0.8} --barva pozadí baru
      ibar = {0.6,0.1,0.1,0.5} --barva indikátoru v baru
      sbar = rozmer_panelu_x - odsazeni - 10
      vbar = 14 --výška baru
      --volání funkce pro vykresleni baru
      bar(conky_indikace,odsazeni,x,y,pbar,ibar,sbar,vbar)

      --text v baru
      cairo_set_font_size (cr, 10.0);
      cairo_set_source_rgba (cr, 1,1,1,1);
      cairo_move_to (cr, x+35,y+11);
      local text = string.match(conky_parse("${fs_size "..mnt.."}"),"([%d%p]*%w)")
      cairo_show_text (cr, text);
      cairo_move_to (cr, x+90,y+11);
      cairo_show_text (cr, conky_parse("${fs_type "..mnt.."}"));
      cairo_move_to (cr, x+150,y+11);
      local text = string.match(conky_parse("${fs_used "..mnt.."}"),"([%d%p]*%w)")
      cairo_show_text (cr, "U: "..text);
      cairo_move_to (cr, x+235,y+11);
      local text = string.match(conky_parse("${fs_free "..mnt.."}"),"([%d%p]*%w)")
      cairo_show_text (cr, "F: "..text);
      cairo_move_to (cr, x+318,y+11);
      cairo_show_text (cr, conky_parse("${fs_free_perc "..mnt.."}").."%");

      --pozice pro další bar
      y = y + 15

     end--if mnt == "/boot" or mnt == "/boot/efi" or mnt == "/var" or mnt == "/usr" then
    end--for o = 1,tonumber(disk[tonumber(d)].oddil_pocet) do
   end--if tonumber(mount[tonumber(d)]) > 0 then

   --pozadí pro bar a info o připojeném oddílu
   --pro ostatní oddíly
   if tonumber(mount[tonumber(d)]) > 0 then
    for o = 1,tonumber(disk[tonumber(d)].oddil_pocet) do

     local mnt = disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].mount

     if mnt ~= nil and string.match(mnt, "(%S%S%S%S%S%S%S)") == "/media/" then

      --pozadí
      if pozadi_panel == 1 then pozadi(y+2,30) end

      --název oddílu
      cairo_set_font_size (cr, 9.0);
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
      cairo_move_to (cr, x+30,y+12);
      cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].name);

      --zobrazení pokud se jedná o crypt/lvm vrstu
      local text = disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].name
      if string.match(text, "(%S%S)") == "dm" then
       cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
       cairo_move_to (cr, x+60,y+12);
       cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].typ);
      end--if string.match(text, "(%S%S)") == "dm" then

      --přípojný bod oddílu
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
      cairo_move_to (cr, x+90,y+12);
      cairo_show_text (cr, disk[tonumber(d)].oddil[tonumber(o)].mount);

      --nastavení baru
      y = y + 15
      conky_indikace = conky_parse("${fs_used_perc "..mnt.."}")
      odsazeni = 30 --odsazení baru od okraje oproti textu (0 = žádné odsazení)
      pbar = {0.5,0.4,0.3,0.8} --barva pozadí baru
      ibar = {0.1,0.1,0.6,0.5} --barva indikátoru v baru
      sbar = rozmer_panelu_x - odsazeni - 10
      vbar = 14 --výška baru
      --volání funkce pro vykresleni baru
      bar(conky_indikace,odsazeni,x,y,pbar,ibar,sbar,vbar)

      --text v baru
      cairo_set_font_size (cr, 10.0);
      cairo_set_source_rgba (cr, 1,1,1,1);
      cairo_move_to (cr, x+35,y+11);
      local text = string.match(conky_parse("${fs_size "..mnt.."}"),"([%d%p]*%w)")
      cairo_show_text (cr, text);
      cairo_move_to (cr, x+90,y+11);
      cairo_show_text (cr, conky_parse("${fs_type "..mnt.."}"));
      cairo_move_to (cr, x+150,y+11);
      local text = string.match(conky_parse("${fs_used "..mnt.."}"),"([%d%p]*%w)")
      cairo_show_text (cr, "U: "..text);
      cairo_move_to (cr, x+235,y+11);
      local text = string.match(conky_parse("${fs_free "..mnt.."}"),"([%d%p]*%w)")
      cairo_show_text (cr, "F: "..text);
      cairo_move_to (cr, x+318,y+11);
      cairo_show_text (cr, conky_parse("${fs_free_perc "..mnt.."}").."%");

      --pozice pro další bar
      y = y + 15

     end--if mnt ~= nil and string.match(mnt, "(%S%S%S%S%S%S%S)") == "/media/" then
    end--for o = 1,tonumber(disk[tonumber(d)].oddil_pocet) do
   end--if tonumber(mount[tonumber(d)]) > 0 then

  end--for d = 1,#disk do

  ----------------------------------------
  --úprava pozadí pod názvem zařízení (kosmetická úprava)
  if pozadi_panel == 1 then pozadi(y+2,1) end

 end--if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

 ----------------------------------------
 --pozice pro další modul
 if klik_menu[tostring(name)] == 1 then
  next_y = y + 17
 else
  next_y = y + 14
 end--if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

 modul.pozice[tonumber(disky_tab.pozice_y)+1] = next_y

 return modul

end--function modul_disky()
--############################################################

Sdílet