Hlavní navigace

Conky a LUA - network

8. 3. 2016 7:38 (aktualizováno) Vladislav Konopík

Modul pro Conky zobrazující běžné síťové zařízení, jeho provoz a nastavení. 

Skript modulu stačí vložit na konec již uveřejněného základního nastavení LUA skriptu a do tabulky ‚modul‘ zadat název modulu. Název modulu naleznete za nápovědou v proměnné:

local name = "network"

Skript modulu:

function modul_network()
------------------------------------------------------------
--            VLKODLAK
--           2015 ver 0.1
------------------------------------------------------------
-- informace o síťovém zařízení a jeho provozu
--
--##########################################################
--
-- pro svou činnost potřebuje: funkce
--[[

kurzor()
pozadi(poz,vyska)

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: globální tabulky (před hlavní funkcí - conky_main())
--[[

update = {
 ["network"] = nil,
}

interval = {
 ["network"] = 4,
}

klik_menu = {
 ["network"] = 0,
}

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: globální proměnné (před hlavní funkcí - conky_main())
--[[

pozadi_menu      --nastavuje pozadí pro menu
pozadi_panel     --nastavuje pozadí pro panel
pozadi_barva     --nastavuje barvu pozadí

rozmer_panelu_x    --rozměr panelu v pixelech, musí se shodovat s nastavením
           --hodnoty 'minimum_size' v conky.rc

--]]
--
-- pro svou činnost potřebuje: nainstalované aplikace
--[[

ip          --informace o síťovém zařízení
iwconfig       --informace o WiFi

--]]

------------------------------------------------------------

 --proměnná pro identifikaci modulu
 local name = "network"

 ----------------------------------------
 --podmínky pro interval dat modulu
 ----------------------------------------

 if tonumber(update[tostring(name)]) == nil then--první průchod skriptem

  --nastavení intervalu
  update[tostring(name)] = updates + tonumber(interval[tostring(name)])

  ----------------------------------------
  --tabulka pro nastavení modulu
  net_tab = {
   ["tl"] = {},--podtabulka pro tlačítka
   ["reload"] = 1,--stav načtení dat
   ["soused"] = 0,
   ["pozice_y"] = nil,--pozice 'y' pro modul
  }

  --smyčka pro nastavení pozice modulu
  for a = 1,#modul.name do
   local text = tostring(modul.name[a])
   if string.match(text, "(%S*)") == tostring(name) then
    net_tab.pozice_y = a
    break
   end--if string.match(text, "(%S)") == tostring(name) then
  end--for a = 1,#modul.name do

  ----------------------------------------
  --definování tabulky pro data
  net = {} --hlavní tabulka o zařízení

  ----------------------------------------
  --seznam zařízení
  seznam_network = {"eth","wlan","mon"}
  local hw = 1
  local data = io.open("/proc/net/dev", "r")
  while true do
   local line = data:read("*l")
   if line == nil then break end
   z,k,vyber = string.find(line,"([%w]*%d+)%p%s+%d") --eth0, wlan0
   if vyber ~= nil then

    for a = 1,#seznam_network do
     if string.match(vyber,"(%w*)%d+") == tostring(seznam_network[tonumber(a)]) then
      net[tonumber(hw)] = {}
      net[tonumber(hw)].dev = vyber
      hw = hw + 1
     end--if string.match(vyber,"(%w*)%d+") == tostring(seznam_network[tonumber(a)]) then
    end--for a = 1,#seznam_network do

   end--if vyber ~= nil then
  end--while true do
  data:close()

  ----------------------------------------
  --podtabulka pro tlačítka zařízení
  for n = 1, #net do
   net_tab.tl[tonumber(n)] = 0
  end--for n = 1, #net do

  ----------------------------------------
  --seznam pro odstranění z názvu zařízení
  nahradit_vyrobce = {
   ["Semiconductor"] = "",
   ["Communications"] = "",
   ["Corporation"] = "",
   ["Co."] = "",
   ["Ltd."] = "",
   ["Inc."] = "",
  }

  ----------------------------------------
  --model a výrobce zařízení
  for n = 1,#net do
   local dev = net[tonumber(n)].dev
   local data = io.open("/sys/class/net/"..dev.."/device/modalias", "r")
   local line = data:read("*l")
   z,k,bus = string.find(line,"([%w]*)%p")
   data:close()

   if bus == "pci" then
    z,k,vendor = string.find(line,"pci%pv%w%w%w%w(%w%w%w%w)d")
    z,k,device = string.find(line,"pci%pv%w*d%w%w%w%w(%w%w%w%w)sv")
   elseif bus == "usb" then
    z,k,vendor = string.find(line,"usb%pv(%w%w%w%w)p")
    z,k,device = string.find(line,"usb%pv%w*p(%w%w%w%w)d")
   end

   local data = io.popen("ls"..bus.." -d "..vendor..":"..device)
   local line = data:read("*l")

   if bus == "pci" then
    z,k,model = string.find(line, "%p%s([%S%s]*)")
   elseif bus == "usb" then
    z,k,model = string.find(line, device.."%s([%S%s]*)")
   end
   data:close()

   --nahrazení nepotřebných údajů z názvu zařízení
   model = string.gsub (model, ",", " ")
   model = string.gsub (model, "PCI Express", "PCI-E")
   model = string.gsub (model, "Controller", " ")
   model = string.gsub (model, "%S+", nahradit_vyrobce)
   model = string.gsub (model, "%s%s+", " ")

   net[tonumber(n)].model = model

  end--for n = 1,#net do

  --další průchod skriptem
 elseif tonumber(update[tostring(name)]) <= updates or net_tab.reload == 1 then

  --nastavení intervalu
  update[tostring(name)] = updates + tonumber(interval[tostring(name)])

  ----------------------------------------
  --kontrola seznamu zařízení a uložení přijato/odesláno
  local new_net = 0
  local data = io.open("/proc/net/dev", "r")
  while true do
   local line = data:read("*l")
   if line == nil then break end
   z,k,vyber = string.find(line,"([%w]*%d+)%p%s*%d") --eth0, wlan0
   if vyber ~= nil then

    for a = 1,#seznam_network do
     if string.match(vyber,"(%w*)%d+") == tostring(seznam_network[tonumber(a)]) then
      new_net = tonumber(new_net) + 1
     end--if string.match(vyber,"(%w*)%d+") == tostring(seznam_network[tonumber(a)]) then
    end--for a = 1,#seznam_network do

   end--if vyber ~= nil then
  end--while true do
  data:close()

  if tonumber(new_net) ~= tonumber(#net) then
   update[tostring(name)] = nil
  else

   net_tab.reload = 0

   ----------------------------------------
   --brána a hostname
   net_info = {}
   local data = io.popen("ip route")
   while true do
    local line = data:read("*l")
    if line == nil then break end
    z,k,vyber = string.find(line,"default%svia%s(%S+)%s") --ip adresa
    if vyber ~= nil then net_info[1] = vyber end
    z,k,vyber = string.find(line,"default%svia%s%S+%sdev%s(%S+)") --zařízení
    if vyber ~= nil then
     net_info[2] = vyber
     break
    end--if vyber ~= nil then
   end--while true do
   data:close()

   local data = io.open("/etc/hostname","r")
   net_info[3] = data:read("*l") --hostname
   data:close()

   ----------------------------------------
   --zařízení - stav, mac, ip4, ip6 (společné pro eth/wlan)
   for n = 1, #net do
    --reset hodnot
    net[tonumber(n)].ip4 = nil
    net[tonumber(n)].ip6 = nil

    local data = io.popen("ip addr show "..net[tonumber(n)].dev)
    while true do
     local line = data:read("*l")
     if line == nil then break end
     z,k,vyber = string.find(line, "state%s(%w*)%s") --stav
     if vyber ~= nil then net[tonumber(n)].stav = vyber end
     z,k,vyber = string.find(line,"link/%S*%s([%w%p]*)%s") --mac
     if vyber ~= nil then net[tonumber(n)].mac = string.upper(vyber) end
     z,k,vyber = string.find(line, "inet%s([%d%p]*)/%d+%s") --ip4
     if vyber ~= nil then net[tonumber(n)].ip4 = vyber end
     z,k,vyber = string.find(line, "inet6%s(%S*)/%d+%s") --ip6
     if vyber ~= nil then net[tonumber(n)].ip6 = vyber end
    end--while true do
    data:close()
   end--for n = 1, #net do

   ----------------------------------------
   --ostatní informace
   for n = 1, #net do
    --reset hodnot
    net[tonumber(n)].essid = nil
    net[tonumber(n)].mac_ap = nil

    local dev = net[tonumber(n)].dev

    --nastavení wifi
    if string.match(dev,"(%w*)%d") == "wlan" or string.match(dev,"(%w*)%d") == "mon" then
     local data = io.popen("iwconfig "..dev)
     while true do
      local line = data:read("*l")
      if line == nil then break end
      z,k,vyber = string.find(line, "(IEEE%s%S*)%s") --standard b/g/n
      if vyber ~= nil then net[tonumber(n)].wifi = vyber end
      z,k,vyber = string.find(line,"ESSID%p(%S+)") --essid
      if vyber ~= nil then net[tonumber(n)].essid = vyber end
      z,k,vyber = string.find(line, "Mode%p(%S+)%s") --mód
      if vyber ~= nil then net[tonumber(n)].mod = vyber end
      z,k,vyber = string.find(line, "Access%sPoint%p%s(%S*)%s") --mac ap
      if vyber ~= nil then net[tonumber(n)].pripojeno_mac = vyber end
     end--while true do
     data:close()

     local mac_ap = net[tonumber(n)].pripojeno_mac
     if mac_ap ~= nil or mac_ap ~= "Not-Associated" and net[tonumber(n)].mod ~= "Monitor" then

      for line in io.lines("/proc/net/arp") do
       z,k,ip4_ap = string.find(line,"([%w%p]*)%s*%S*%s*%S*%s*"..string.lower(mac_ap))
       if ip4_ap ~= nil then
        net[tonumber(n)].pripojeno_ip = ip4_ap
        break
       end--if ip4_ap ~= nil then
      end--for line in io.lines("/proc/net/arp") do

     end--if mac_ap ~= nil or mac_ap ~= "Not-Associated" then
    end--if string.match(dev,"(%w*)%d") == "wlan" or string.match(dev,"(%w*)%d") == "mon" then

    --nastavení síťové karty
    if string.match(dev,"(%w*)%d") == "eth" and net[tonumber(n)].ip4 ~= nil then
     for line in io.lines("/proc/net/arp") do
      z,k,vyber = string.find(line,"(%S+)%s+%S+%s+%S+%s+%S+%s+%S+%s+"..dev)
      if vyber ~= nil then
       net[tonumber(n)].pripojeno_ip = vyber
       z,k,pripojeno_mac = string.find(line, "%S+%s+%S+%s+%S+%s+(%S+)")
       net[tonumber(n)].pripojeno_mac = pripojeno_mac
       break
      end--if vyber ~= nil then
     end--for line in io.lines("/proc/net/arp") do
    end--if string.match(dev,"(%w*)%d") == "eth" and net[tonumber(n)].ip4 ~= nil then

   end--for n = 1, #net do

   ----------------------------------------
   --sousedé na síti
   net_soused = {}
   for line in io.lines("/proc/net/arp") do
    z,k,vyber = string.find(line,"(%S+)")
    if tostring(vyber) ~= "IP" and vyber ~= nil then table.insert(net_soused, line) end
   end--for line in io.lines("/proc/net/arp") do

   for n = 1,#net do
    local ip = net[tonumber(n)].pripojeno_ip
    if ip ~= nil then
     local a = 0
     repeat
      a = a + 1
      if string.match(tostring(net_soused[tonumber(a)]),"(%S+)") == tostring(ip) then
       table.remove(net_soused, tonumber(a))
       table.sort(net_soused)
       a = a - 1
      end
     until net_soused[tonumber(a)] == nil
    end--if ip ~= nil then
   end--for n = 1,#net do

  end--if tonumber(new_net) ~= tonumber(#net) then
 end--if tonumber(update[tostring(name)]) == nil then

 ----------------------------------------
 --vypis dat modulu
 ----------------------------------------

 local x = 0
 local y = modul.pozice[tonumber(net_tab.pozice_y)]
 --nastavení fontu
 cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL);

 ----------------------------------------
 --vykreslení pozadí pro menu
 if pozadi_menu == 1 then pozadi(y - 12,15) end

 ----------------------------------------
 --konstrukce pro klikutí na menu
 local menu = "NETWORK"
 local delka = tonumber(string.len(menu)*7)

 --linie - první část
 cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD);
 cairo_set_font_size (cr, 12.0);
 cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);

 local linie1 = (rozmer_panelu_x - delka)/2 - 5
 cairo_rectangle (cr, x,y-5,linie1,1);cairo_fill (cr);

 --pozice kurzoru/kliknutí
 if mx>=x+linie1+5 and mx<=x+linie1+5+delka+3 and my<=y and my>=y-12 then
  cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
  if mx == kx and my == ky and klik_menu[tostring(name)] == 0 then
   klik_menu[tostring(name)] = 1
  elseif mx == kx and my == ky and klik_menu[tostring(name)] == 1 then
   klik_menu[tostring(name)] = 0
  end--kliknutí
 else
  cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
 end--pozice kurzoru

 cairo_move_to (cr, x+linie1+5, y);cairo_show_text (cr, menu);--text menu

 --linie - druhá část
 cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
 local linie2 = rozmer_panelu_x - (linie1+5+delka+7)
 cairo_rectangle (cr, x+linie1+5+delka+7,y-5,linie2,1);cairo_fill (cr);

 ----------------------------------------
 --otevřený panel
 y = y + 3

 if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

  cairo_select_font_face (cr, "Mono", CAIRO_FONT_SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_NORMAL);

  ----------------------------------------
  --brána a hostname - pouze pokud bude spojení
  local brana = net_info[1]

  if brana ~= nil then
   local delka = tonumber(string.len(brana)*6)

   --pozadí pro bránu,hostname,upload,download
   if pozadi_panel == 1 then pozadi(y + 2,34) end

   y = y + 15
   cairo_set_font_size (cr, 10.0);
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, x+10,y-1);cairo_show_text (cr, "Brána: ");

   --podmínka pro možnost kliknout na ip adresu brány
   local klik = nil
   for n = 1,#net do
    if tostring(net[tonumber(n)].dev) == tostring(net_info[2]) then klik = 1 end
   end--for n = 1,#net do

   if klik == 1 then
    if mx>=x+55 and mx<=x+55+delka and my<=y and my>=y-10 then
     cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
     if mx == kx and my == ky then os.execute("sensible-browser "..brana.." &") end
    else
     cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
    end--pozice kurzoru
    cairo_move_to (cr, x+55,y-1);cairo_show_text (cr, brana);
   elseif klik == nil then
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
    cairo_move_to (cr, x+55,y-1);cairo_show_text (cr, brana);
   end--if klik == 1 then

   --připojeno zařízením
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);cairo_show_text (cr, " "..net_info[2]);

   --název počítače v síti
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, x+205,y-1);cairo_show_text (cr, "Název pc: ");
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);cairo_show_text (cr, net_info[3]);

   --staženo/odesláno
   y = y + 15
   --odesláno
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, x+25,y-1);cairo_show_text (cr, "Odesláno: ");
   local text = string.match(conky_parse("${upspeed "..net_info[2].."}"),"([%d%p]*%w)")
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);cairo_show_text (cr, text);
   --celkem
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, x+125,y-1);
   local text = string.match(conky_parse("${totalup "..net_info[2].."}"),"([%d%p]*%w)")
   cairo_show_text (cr, "- "..text);
   --přijato
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, x+200,y-1);cairo_show_text (cr, "Přijato: ");
   local text = string.match(conky_parse("${downspeed "..net_info[2].."}"),"([%d%p]*%w)")
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);cairo_show_text (cr, text);
   --celkem
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_move_to (cr, x+295,y-1);
   local text = string.match(conky_parse("${totaldown "..net_info[2].."}"),"([%d%p]*%w)")
   cairo_show_text (cr, "- "..text);

   --oddělující čára
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_rectangle (cr, x+10,y+4,rozmer_panelu_x-20,0.5);cairo_fill (cr);
   y = y + 4
  end--if brana ~= nil then

  ----------------------------------------
  --seznam zařízení
  for n = 1,#net do

   --pozadí pro název zařízení
   if pozadi_panel == 1 then pozadi(y + 2,15) end

   --eth0/wlan0 atd.
   if net[tonumber(n)].ip4 ~= nil then --změna barvy u zapnutého zařízení
    cairo_set_source_rgba (cr, 1,1,1,1);
   else
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   end--if net[tonumber(n)].ip4 ~= nil then

   y = y + 15
   cairo_set_font_size (cr, 10.0);
   cairo_move_to (cr, x+5,y-1);cairo_show_text (cr, net[tonumber(n)].dev);
   --model zařízení - kliknutelný text
   local text = string.match(net[tonumber(n)].model,"(%S+%s%S+%s%S+)")
   local delka = tonumber(string.len(text)*6.75)
   cairo_set_font_size (cr, 11.0);
   cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);

   --kurzor (změna barvy textu / kliknutí = informace)
   if mx>=x+45 and mx<=x+45+delka and my<=y and my>=y-10 then
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);

    if mx == kx and my == ky and net_tab.tl[tonumber(n)] == 0 then
     net_tab.tl[tonumber(n)] = 1
    elseif mx == kx and my == ky and net_tab.tl[tonumber(n)] == 1 then
     net_tab.tl[tonumber(n)] = 0
    end--kliknuti
   else
    cairo_set_source_rgba (cr, 1,0.7,0,1);
   end--pozice kurzoru
   cairo_move_to (cr, x+45,y-1);cairo_show_text (cr, text);

   ----------------------------------------
   --infornace o zařízení po kliknutí na název
   if net_tab.tl[tonumber(n)] == 1 then

    --výpis informací podle druhu zařízení
    local dev = string.match(net[tonumber(n)].dev,"(%w*)%d+")
    if tostring(dev) == "eth" then

     --pozadí
     if pozadi_panel == 1 then pozadi(y + 2,61) end

     --stav
     y = y + 15
     cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
     cairo_move_to (cr, x+30,y-1);cairo_show_text (cr, "Stav: ");
     cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
     local stav = net[tonumber(n)].stav
     if stav == "DOWN" then
      cairo_show_text (cr, "kabel odpojen");
     elseif stav == "UP" and net[tonumber(n)].ip4 == nil then
      cairo_show_text (cr, "kabel zapojen");
     elseif stav == "UP" and net[tonumber(n)].ip4 ~= nil then
      cairo_show_text (cr, "připojeno");
     end

     --připojeno (ip)
     if net[tonumber(n)].ip4 ~= nil then
      local text = net[tonumber(n)].pripojeno_ip
      if text ~= nil then
       local delka = tonumber(string.len(text)*6.75)

       if mx>=x+205 and mx<=x+205+delka and my<=y and my>=y-10 then
        cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
        if mx == kx and my == ky then os.execute("sensible-browser "..text.." &") end
       else
        cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
       end--kliknutí na ip

       cairo_move_to (cr, x+205,y-1);cairo_show_text (cr, text);
      end--if text ~= nil then
     end--if net[tonumber(n)].ip4 ~= nil then

     --mac
     y = y + 15
     cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
     cairo_move_to (cr, x+30,y-1);cairo_show_text (cr, "mac: ");
     cairo_show_text (cr, net[tonumber(n)].mac);

     --mac brány
     if net[tonumber(n)].ip4 ~= nil then
      cairo_move_to (cr, x+205,y-1);
      cairo_show_text (cr, string.upper(net[tonumber(n)].pripojeno_mac));
     end--if net[tonumber(n)].ip4 ~= nil then

     --ip4 a ip6
     y = y + 15
     cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
     cairo_move_to (cr, x+30,y-1);cairo_show_text (cr, "ip4: ");
     cairo_show_text (cr, net[tonumber(n)].ip4);
     y = y + 15
     cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
     cairo_move_to (cr, x+30,y-1);cairo_show_text (cr, "ip6: ");
     cairo_show_text (cr, net[tonumber(n)].ip6);

    elseif tostring(dev) == "wlan" or tostring(dev) == "mon" then

     --pozadí
     if pozadi_panel == 1 then pozadi(y + 2,61) end

     --stav
     y = y + 15
     cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
     cairo_move_to (cr, x+30,y-1);cairo_show_text (cr, "Stav: ");
     cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
     local stav = net[tonumber(n)].stav
     if stav == "DOWN" then
      cairo_show_text (cr, "WiFi vypnuto");
     elseif tostring(stav) == "DORMANT" then
      cairo_show_text (cr, "WiFi zapnuto");
     elseif tostring(stav) == "UP" then
      cairo_show_text (cr, "WiFi připojeno");
     else
      cairo_show_text (cr, "nezjištěn");
     end

     --připojeno (ap)
     if net[tonumber(n)].ip4 ~= nil then
      local text = net[tonumber(n)].essid
      local web = net[tonumber(n)].pripojeno_ip
      if text ~= nil or text ~= "OFF/ANY" then
       local delka = tonumber(string.len(text)*6.75)

       if mx>=x+205 and mx<=x+205+delka and my<=y and my>=y-10 then
        cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
        if mx == kx and my == ky then os.execute("sensible-browser "..web.." &") end
       else
        cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
       end--kliknutí na ap

       cairo_move_to (cr, x+205,y-1);cairo_show_text (cr, text);
      end--if text ~= nil or text ~= "OFF/ANY" then
     end--net[tonumber(n)].ip4 ~= nil then

     --mac
     y = y + 15
     cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
     cairo_move_to (cr, x+30,y-1);cairo_show_text (cr, "mac: ");
     cairo_show_text (cr, net[tonumber(n)].mac);

     --mac AP
     if net[tonumber(n)].pripojeno_mac ~= "Not-Associated" then
      cairo_move_to (cr, x+210,y-1);
      cairo_show_text (cr, net[tonumber(n)].pripojeno_mac);
     end--net[tonumber(n)].pripojeno_mac ~= "Not-Associated" then

     --ip a monitování
     if net[tonumber(n)].mod == "Monitor" then
      y = y + 15
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
      cairo_move_to (cr, x+30,y-1);
      cairo_show_text (cr, "Zařízení nastaveno na: ");
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);cairo_show_text (cr, "Monitor");
      y = y + 15
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
      cairo_move_to (cr, x+65,y-1);
      cairo_show_text (cr, "Dostupný pasivní odposlech WiFi.");
     else
      y = y + 15
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
      cairo_move_to (cr, x+30,y-1);cairo_show_text (cr, "ip4: ");
      cairo_show_text (cr, net[tonumber(n)].ip4);
      y = y + 15
      cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
      cairo_move_to (cr, x+30,y-1);cairo_show_text (cr, "ip6: ");
      cairo_show_text (cr, net[tonumber(n)].ip6);
     end--if net[tonumber(n)].mod == "Monitor" then

    end--if dev == "eth" then

    --stav zařízení
    y = y + 1
   end--if net_tab.tl[tonumber(n)] == 1 then
  end--for n = 1,#net do

  ----------------------------------------
  --úprava pozadí pod názvem zařízení (kosmetická úprava)
  if pozadi_panel == 1 then pozadi(y + 2,1) end

  ----------------------------------------
  --sousedé v síti
  local info = 0
  for n = 1,#net do
   if net[tonumber(n)].ip4 ~= nil and tonumber(#net_soused) > 0 then
    info = 1
    break
   end
  end--for n = 1,#net do

  if info == 1 then

   --pozadí
   if pozadi_panel == 1 then pozadi(y + 3,18) end

   --oddělující čára
   y = y + 4
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_rectangle (cr, x+10,y,rozmer_panelu_x-20,0.5);cairo_fill (cr);
   y = y + 13

   if mx>=x+100 and mx<=x+100+150 and my<=y and my>=y-10 then
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.9,0.9,0.9,1);
    if mx == kx and my == ky and net_tab.soused == 0 then
     net_tab.soused = 1
    elseif mx == kx and my == ky and net_tab.soused == 1 then
     net_tab.soused = 0
    end--kliknutí
   else
    cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   end--najetí kurzorem

   cairo_move_to (cr, x+125,y-1);cairo_show_text (cr, "sousedé v síti");
   cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
   cairo_rectangle (cr, x+10,y+2,rozmer_panelu_x-20,0.5);cairo_fill (cr);

   if net_tab.soused == 1 then

    local pocet = tonumber(#net_soused)
    --pozadí
    if pozadi_panel == 1 then pozadi(y + 4,15*tonumber(pocet)) end

    --výpis sousedů
    for s = 1,#net_soused do
     y = y + 15
     local line = tostring(net_soused[tonumber(s)])
     z,k,soused_ip = string.find(line,"(%S+)")
     z,k,soused_mac = string.find(line,"%S+%s+%S+%s+%S+%s+(%S+)")
     z,k,soused_net = string.find(line,"%S+%s+%S+%s+%S+%s+%S+%s+%S+%s+(%S+)")
     cairo_set_source_rgba (cr, 0.7,0.7,0.7,1);
     cairo_move_to (cr, x+15,y-1);cairo_show_text (cr, soused_ip);
     cairo_move_to (cr, x+150,y-1);cairo_show_text (cr, string.upper(soused_mac));
     cairo_move_to (cr, x+300,y-1);cairo_show_text (cr, soused_net);
    end--for s = 1,#net_soused do

   end--if net_tab.soused == 1 then
  end--if info == 1 then

 end--if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

 ----------------------------------------
 --pozice pro další modul
 if klik_menu[tostring(name)] == 1 then
  next_y = y + 17
 else
  next_y = y + 14
 end--if klik_menu[tostring(name)] == 1 then

 modul.pozice[tonumber(net_tab.pozice_y)+1] = next_y

 return modul

end--function modul_network()
--############################################################

Sdílet