Hlavní navigace

Názor ke článku Tak a idem si kúpiť hudbu legálne... od Samuel BWPOW Kupka - Pre SH aj [8]: Tak, aby sa tu len...

 • 24. 1. 2009 18:31

  Samuel BWPOW Kupka (neregistrovaný)

  Pre SH aj [8]:

  Tak, aby sa tu len nekecalo, tak o tomto pojednava zakon 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (samozrejme v zneni neskorsich predpisov blablabla). Pre srandu uvadzam odkaz na znenie priamo na strankach MS. Konkretne si precitajte § 24 Vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela. Vyberam:
  (1) Rozmnoženinu zverejneného diela môže fyzická osoba vyhotoviť bez súhlasu autora pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný; za také použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

  (3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na
  a) architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie stavby,
  b) celé literárne dielo ani na jeho podstatnú časť,
  c) celé kartografické dielo ani na jeho podstatnú časť,
  d) hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe,
  e) počítačový program, ak nie je ustanovené inak,
  f) databázu v elektronickej forme.
  <i>Pozn. autora: Cize audiovizualne diela, ako MP3, filmy, atd. nepatria do odseku 3</i>.

  (4) Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť podľa odseku 1, má právo na náhradu odmeny.

  (6) Náhradu odmeny podľa odsekov 4 a 5 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy (§ 79) uhradí za
  a) nenahratý nosič záznamu, ktorý sa zvyčajne používa na rozmnožovanie podľa odseku 1, jeho výrobca, príjemca z členského štátu (ďalej len "príjemca"), dovozca z tretej krajiny (ďalej len "dovozca") alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 6 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto nosiča,
  b) prístroj na vyhotovovanie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 3 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto prístroja,
  c) reprografické alebo iné technické zariadenie na vyhotovovanie rozmnoženín diela jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 3 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takéhoto zariadenia; ak je zariadenie súčasťou veci, náhrada odmeny sa uhrádza z pomernej časti predajnej ceny alebo dovoznej ceny tejto veci,
  d) osobný počítač jeho výrobca, príjemca, dovozca alebo iná osoba, ktorá ho umiestni na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to 0, 5 % z predajnej ceny alebo dovoznej ceny pevného disku zabudovaného v takomto osobnom počítači; za takéto zariadenie sa náhrada odmeny podľa písmena c) neuhrádza,
  e) rozmnožovacie služby poskytované odplatne ich poskytovateľ, a to 3 % z celkových príjmov za tieto služby,
  f) nosič podľa písmena a), prístroj podľa písmena b) alebo zariadenie podľa písmena c) alebo d) jeho predajca, odosielateľ alebo dopravca vtedy, ak príslušnej organizácii kolektívnej správy neoznámi na jej písomnú výzvu údaje potrebné na určenie výrobcu, príjemcu, dovozcu alebo inej osoby, ktorá taký nosič, prístroj alebo zariadenie umiestnila na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike, a to v percentuálnom podiele podľa písmen a) až d).

  Takze, aby som to zhrnul. Robit kopie diel, ktore nie su specificky uvedene v odseku (3) moze ktokolvek, ak splni podmienku v odseku (1). Zaroven ale autor ma narok na odmenu, ktora je vybrana prave cez USB kluce, disky, CD media, DVD media, atd. Cize vsetci si kupou medii predplacame pravo stahovat cokolvek z internetu. Pozor! Zdielat to nie je dovolene bez vyslovneho povolenia autora!